Dištančné vzdelávanie v čase korona-krízy

Spread the love

Aktuálna situácia v čase korona-krízy sa vyznačuje najmä opatreniami na zníženie mobility ľudí. Jedným z nich je zatvorenie škôl a prechod na tzv. dištančné vzdelávanie.

Distančné vzdelávanie

Čo si presne pod týmto pojmom môžeme predstaviť? Doteraz to bolo v podstate označenie pre diaľkové štúdium. Týmto spôsobom sa vzdelávali väčšinou vysokoškoláci popri zamestnaní. Zjednodušene by sa dalo povedať, že ide o samovzdelávanie s pomocou podpory od danej vysokej školy.

Študenti chodia v určitých časových intervaloch do školy, kde majú konzultácie. Tu sa dozvedajú kľúčové informácie či už o samotnom predmete alebo o organizácii ďalšieho štúdia. Následne dostanú zoznam učiva, ktoré sa treba naučiť. Spolu s ním i odporúčanie na jednotlivé skriptá, knihy, internetové zdroje a podobne. V prípade zápočtu sa okrem overovania vedomostí vyžaduje napr. i vypracovanie seminárnej či semestrálnej práce. V prípade skúškového predmetu musí študent absolvovať skúšku v požadovanom formáte.

Dištančná výuka v čase korona-krízy

A po krátkom objasnení kľúčového pojmu sa dostávame k podstate. Dištančné vzdelávanie sa po zatvorení základných a stredných škôl aplikuje i na žiakov a študentov, ktorí sa doteraz učili dennou, t. j. prezenčnou formou. Žiaci sú vzdelávaní najmä cez internet. Učitelia vyučujú jednotlivé hodiny online. Okrem toho existujú podporné stránky, kde rodič alebo učiteľ nájde cenné informácie. Napríklad portál „Učíme na diaľku“:

http://www.ucimenadialku.sk

Táto výučba má však veľa úskalí. Asi najviac sú touto formou postihnutí žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP), pre ktorých je učenie sa v daných podmienkach nesmierne náročné. Okrem uvedeného je treba myslieť i na všetky nižšie ročníky. Osobný kontakt pedagóga so žiakom je najmä pri týchto skupinách nezastúpiteľný.

Pre deti je však tiež dôležitý kolektív, v ktorom zažívajú pocit spolupatričnoti, istoty, no i spoluprácu či súťaženie. To všetko prispieva k ich správnemu vývinu. Ako sme už napísali, nemenej dôležití sú pedagógovia, ktorí nielen vzdelávajú, ale i vychovávajú. Hovoríme predsa o edukačnom procese. A nemyslí sa tým suplovanie výchovy v rodine. Ide najmä o výchovu v zmysle telesná, hudobná, výtvarná a pod., ktorých online realizácia je problematická.

Okrem uvedených výchovných predmetov sú však problémom i tie vzdelávacie. Online výuka nemá takú efektivitu, akú má prezenčné vzdelávanie. Pri domácej výuke často chýbajú jednotlivé fázy vyučovacieho procesu. Po dopoludňajšom ukončení online výuky je bremeno edukácie na rodičovi. Ale zďaleka nie všetci rodičia sú predsa vyštudovaní pedagógovia. Nemusia preto ovládať jednotlivé zákonitosti edukačného procesu. O niektorých si povieme.

Zákonitosti edukačného procesu

Poznatky pedagogiky a didaktiky vychádzajú i z poznatkov všeobecnej, vývinovej, sociálnej a pedagogickej psychológie. Sú overeným a dôležitým faktorom pri edukácii. Jednotlivé formy, fázy, metódy a prostriedky sú zosúladené tak, aby bol edukačný proces čo najúčinnejší.

V domácom vzdelávaní teda logicky absentujú niektoré zložky tohto previazaného systému. Jednou z nich je i MEFDA. Táto skratka asi mnohým veľa nepovie, no je to v podstate princíp, na ktorom prebieha edukačný proces. Ten nie je iba o výklade učiva (expozícii). Zahŕňa i ostatné fázy, ktoré by mali mať rovnakú intenzitu:

Motivácia

M (motivácia) – Ak chceme dieťa niečo naučiť, je potrebné mu vopred vysvetliť, prečo sa to má vôbec učiť. Oveľa ľahšie sa nám učí niečo, čo sami chceme či potrebujeme. Ak naopak o dôležitosti učiva nie som presvedčený, učím sa to s nechuťou, teda i oveľa ťažšie.

Expozícia

E (expozícia) – Túto fázu už sme spomínali. Ide o samotnú expozíciu učiva, ktorá nasleduje po motivácii. Tu však opäť existujú určité zákonitosti a mali by sa dodržiavať napr. princípy vedeckosti, individuálneho prístupu, názornosti, uvedomelosti, aktivity, primeranosti, postupnosti, tvorivosti a podobne. Tiež je dôležitá logická postupnosť a nadväznosť. Najmä však u žiakov so ŠVVP nesmieme zabúdať na spomínaný princíp názornosti. I v tejto fázi je veľmi dôležité zapojiť do vyučovania samotné deti. Výklad nesmie byť nudný, veľa by si z neho neodniesli. Aspoň na časť učiva by mali prísť ony samy. Napríklad heuristickým spôsobom. Povzbudzujeme ich a tým ich vťahujeme hlbšie do procesu. Je preukázané, že ak človek niečo sám urobí, zapamätá si z toho až 90%. Také vysoké percento nedosiahneme žiadnou inou formou. Preto dávajme otázky, robme rôzne kvízy, pokusy, samostatnú prácu a podobne.

Fixácia

F (fixácia) – nemenej dôležitá fáza ako všetky ostatné. Mozog má schopnosť rýchleho zabúdania naučeného. Ploché spoje medzi jednotlivými centrami miznú. Preto sa musia prehĺbiť. A to deje práve pri fixácii učiva. Čím viac opakujeme, tým hlbšie sú tieto spoje. Opakujeme nie iba bezprostredne po naučení, no i o deň, o dva. – Aby sa učivo uložilo aj do dlhodobej pamäti. Nemali by sme však opakovať formou bifľovania. Tento systém nevyhovuje všetkým. A tiež je potom takto naučené učivo menej uplatniteľné v praxi. Dôležité je zapojiť logiku, postupnosť, názornosť a tvorivosť. Pri žiakoch so ŠVVP sú pre tento účel vhodné napríklad myšlienkové mapy. Informácie o myšlienkových mapách nájdeme i tu:

https://zivoty.eu/2020/03/04/citanie-s-pochopenim/

Diagnóza

D (diagnóza) – Tu prichádza na rad preverovanie vedomostí. Je dôležité z viacerých aspektov. Potrebujeme najmä zistiť, či žiaci dané učivo pochopili. V opačnom prípade sa pokúsime o nové objasnenie danej témy.

Aplikácia

A (aplikácia) – Uvedená fáza je často podceňovoná. Ale neprávom. Neučíme sa predsa pre školu, ale pre prax. Ak už sme dieťa namotivovali, že práve toto učivo je pre neho dôležité, teraz je ten správny čas mu naše tvrdenie dokázať. Teda dávajme mu rôzne cvičenia, príklady, nechajme ho robiť konštrukčné úlohy, či tvorivé projekty. Jednoducho niečo, kde dané vedomosti z naučeného využije. Podobne i táto fáza je nesmierne dôležitá najmä pri žiakoch so ŠVVP, ktorí na ostatné fázy museli vynaložiť oveľa viac úsilia ako intaktní žiaci. Doprajme im preto zažiť pocit úspechu pri aplikácii nadobudnutých vedomostí.

Hľadajme informácie

Pri tomto type dištančného vzdelávania môžu deti a ich rodičia natrafiť ma viaceré ťažkosti. Ako sme už spomenuli, online výuka nie je tak efektívna ako prezenčná, preto sa veľká časť edukácie presunula práve na rodičov. Títo sú však konfrontovaní s množstvom problémov, s ktorými si nemusia sami poradiť.

Je teda dobré hľadať pomoc a informácie aj iným spôsobom ako kontaktom s učiteľmi dieťaťa, aj keď ten je najdôležitejší. Niektorí rodičia majú podobné problémy a radi sa podelia o úspešné riešenia s inými.

Rôzne zaujímavé názory a články nájdete napríklad i vo FB-skupinách.

Pokiaľ má Vaše dieťa problém s čítaním, možno by vám pomohli informácie i z týchto článkov:

https://zivoty.eu/2019/03/14/problem-s-citanim-dyslexia/

https://zivoty.eu/2019/01/08/mojmu-dietatu-potvrdili-vyvinove-poruchy-ucenia-co-mam-robit/

Pri ťažkostiach s písaním:

https://zivoty.eu/2019/02/24/maju-vase-deti-problemy-s-pravopisom/

Najväčšie problémy sme zaznamenali pri dištančnej forme výuky cudzích jazykov. V dôsledku nemožnosti dostatočného precvičovania na hodine, je pre mnohé deti náročné učiť sa cudzí jazyk. Hlavne, ak ide napriklad o dyslektikov. A každý rodič nemusí ovládať všetky svetové jazyky, ktoré sa jeho dieťa učí v škole. Možno tu pomôžu rôzne apky alebo videá. Viac tu: https://zivoty.eu/2019/05/02/ako-sa-naucit-cudzi-jazyk/

Keďže problémy sa môžu týkať aj predškolákov, máme niečo i pre túto vekovú kategóriu:

https://zivoty.eu/2019/07/30/po-prazdninach-do-prvej-triedy/

Veríme, že korona-kríza čoskoro skončí a život sa dostane naspäť do svojich koľají. Dúfame, že vám tento článok aspoň trocha uľahčí ťažkú situáciu, v ktorej sme sa všetci ocitli.

Obrázky:

  • www.pexels.com
  • www.pixabay.com

Zdroje:

  • PETLÁK, Erich. Všeobecná didaktika. Bratislava: Iris, 1997
  • www.blog.sme.sk
  • wwww.ucimenadialku.sk
  • www.zivoty.sk