Čo pozitívne nám môže dať korona-kríza

Spread the love

Na krízu súvisiacu s koronavírusom nebol nikto pripravený. Ani ľudia, ani štáty. Vo viacerých štátoch kolabovalo zdravotníctvo. Zomierali a stále zomierajú ľudia. Problémy sú i v ekonomickej oblasti. Javí sa, že príslovie “Všetko zlé je na niečo dobré”, v tomto prípade neplatí. Alebo, žeby predsa…?

Školstvo v čase korona-krízy

Jedným z benefitov môže byť prístup školstva k riešeniu problému. Mnohí učitelia sa dokázali prispôsobiť situácii a učia deti pomocou on-line systému. Ukázali tvorivosť a vynaliezavosť. Deti to donútilo k väčšej samostatnosti. Nezanedbateľným benefitom je vyššia miera PC-gramotnosti ako u žiakov, tak i u pedagógov. A informatizácia školstva celkovo. Ak by táto situácia nenastala, mnohí by nepoznali svoje možnosti. I učitelia staršieho veku, ktorí veľmi nenarábali s internetom, sa naučili potrebné veci.

Druhým benefitom je poznanie, že v osnovách základných škôl existuje základné, t. j. nevyhnutné učivo, a tiež doplnkové, teda menej dôležité. Doteraz prevládal názor, že v obsahu učiva základných škôl sa nachádza len učivo, ktoré je ozaj nevyhnutné. Základná škola by mala byť ozaj “základná”. Osnovy by sa teda v svetle nových informácií mohli do budúcna zmeniť. Nahradiť by sa menej potrebné učivo mohlo vecami, ktoré sú dôležité pre samotný život a rozvoj osobnosti. Napríklad výchovami – rozvíjanie finančnej gramotnosti, tiež sociálnej, vo väčšej miere etika/etiketa, výchova k zodpovednému rodičovstvu, pracovná výchova, výber vhodného povolania atď. Medzier v edukácii je veľa. Nie všetci žiaci majú doma výchovu, ktorá im v tomto svete zabezpečí úspech. A nemáme na mysli len marginalizované skupiny. Edukácia predsa zahŕňa ako vzdelávanie, tak i výchovu. Viac návrhov pre zmenu nášho edukačného systému i tu: https://yvonahornakova.blog.sme.sk/c/447192/dajme-si-sancu.html

Zdravotníctvo v čase korona-krízy

Naše zdravotníctvo ozaj nebolo dostatočne pripravené na korona-krízu. Nielen naše, samozrejme. Zo zahraničia sme mali možnosť sledovať zápas zdravotníkov s nedostatkom ochranných prostriedkov, no i miest v nemocniciach, na JIS, pľúcnych ventilátorov, atď. Situácia sa i u nás začala zlepšovať. Pochopili sme, že uvedených vecí potrebujeme oveľa viac. Aj s pomocou našich šikovných vedcov a podnikov sa začali mnohé vyrábať i u nás. Takto bude naše zdravotníctvo oveľa lepšie pripravené na ďalšie potenciálne krízy.

Nemenej dôležitým benefitom je i poznanie, že lekári a ostatný zdravotnícky personál, sú nenahraditeľnou a nezastúpiteľnou profesiou. Pred korona-krízou sme mali možnosť sledovať rôzne priame či nepriame útoky na lekárov a medikov. Mladí lekári opúšťajú Slovensko a hľadajú si prácu za hranicami. Uvažuje sa preto o rôznych “represiách” . Nástup na lekársku fakultu má byť podmienený akousi zmluvou, kedy bude absolvent fakulty nútený odrobiť príslušný počet rokov na Slovensku, inak bude musieť platiť veľké peniaze štátu.

Ťažká pozícia mladých lekárov

Akoby nikto neskúmal, prečo mladí lekári odchádzajú pracovať do zahraničia. Že to zďaleka nie je kvôli finančnej stránke. Aj keď, v konečnom dôsledku sa to týka i financií. Najmä tých, ktoré budú musieť zaplatiť nemocnici, ktorá im umožní urobiť si atestáciu. – Pokiaľ v nej neodrobia roky po atestácii uvedené v stabilizačnej zmluve. No títo mladí lekári ozaj z našich nemocníc odchádzajú i napriek danému obmedzeniu. Pre nepriaznivé podmienky. Existujú prípady, kedy ich nikto poriadne nezaškolí, no na služby ich oddelenie vypíše. Pretože nemá dostatok atestovaných lekárov.

V zahraničí, napr. v stále spomínanom Nemecku, je situácia úplne iná. Nielenže po nich nikto stabilizačnú zmluvu nevyžaduje (mladí lekári predsa normálne v danej nemocnici pracujú aj tu, aj tam), ale sa im i adekvátne starší lekári venujú a na služby ich neposielajú. V pohode si tam atestáciu urobia. Treba preto prehodnotiť plánované represie voči medikom i mladým lekárom. Veď teraz ukázali, že im na tejto krajine záleží. Do boja s koronavírusom sa zapojilo i veľa medikov, a to nielen posledných ročníkov. Netreba tiež zabúdať na fakt, že medicína je mimoriadne náročný odbor. Každý ho vyštudovať nedokáže. I preto by sme si u nás mali mladých lekárov viac vážiť. Ak sa im vytvoria vhodné podmienky, nebudú mať dôvod odchádzať od svojich rodín do zahraničia, kde sú stále cudzincami.

Súdržnosť, spolupatričnosť a disciplína pri korona-kríze

V čase korona-krízy si ľudia vyrábajú rôzne textilné rúška

Poslednou spomínanou oblasťou, aj keď nie poslednou významnou, bude súdržnosť nášho národa. Dodnes sme netušili, ako veľmi dokáže slovenský národ držať pokope, ak ide “do tuhého”. Za vzor môžeme ísť všetkým krajinám. Po odporučení vlády si ľudia ochotne začali doma vyrábať rúška, pretože vedeli, že ich je nedostatok i pre samotných zdravotníkov. A nielen pre seba. Mnohí ich šili pre príbuzných, do rôznych ústavov atď. Nešomrali, nevykupovali ich, aj keď už ich bolo v lekárňach dostatok.

Keďže najohrozenejšou skupinou sú seniori, vláda ich vyzvala, aby bez príčiny radšej nepúšťali svoje bydlisko. A neprijímali doma žiadne návštevy. Teda návštevy našich starších rodičov a prarodičov sa obmedzili len na nosenie nákupov pred dvere. Vypomáhajú si nielen príbuzní, ale i známi a susedia. Vznikli i občianske iniciatívy, ktoré dôchodcom tieto nákupy donášajú domov a pomáhajú im tak zabezpečovať základné životné potreby. Viac o kvalite života seniorov tu: https://zivoty.eu/2018/05/07/kvalita-zivota-seniorov/

Občania tiež disciplinovane sedeli doma, nestretávali sa, poslúchali odporučenia vlády a hygienikov. U pokladní v obchodoch väčšina dodržiava rozostupy, majú rúška, niektorí i rukavice alebo si ruky aspoň pred vstupom do predajne dezinfikujú. Ľudia sú ozaj ohľaduplní. Táto disciplinovanosť má svoje ovocie. Slovensko je jednou z najúspešnejších krajín v boji s koronavírusom, čo je určite okrem vlády, lekárov a hygienikov, i zásluhou jej občanov. Veríme, že korona-krízu úspešne prekonáme a vyjdeme z nej ako národ silnejší.