Čo pozitívne nám môže dať korona-kríza

Spread the love

Na krízu súvisiacu s koronavírusom nebol nikto pripravený. Ani ľudia, ani štáty. Kvôli korona-kríze vo viacerých štátoch kolabovalo zdravotníctvo. Zomierali a stále zomierajú ľudia. Problémy sú i v ekonomickej oblasti. Javí sa, že príslovie „Všetko zlé je na niečo dobré“, v tomto prípade neplatí. Alebo, žeby predsa…?

Školstvo v čase korona-krízy

Jedným z benefitov môže byť prístup školstva k riešeniu problému. Mnohí učitelia sa dokázali prispôsobiť situácii a učia deti pomocou on-line systému. Ukázali tvorivosť a vynaliezavosť. Deti to donútilo k väčšej samostatnosti. Nezanedbateľným benefitom je vyššia miera PC-gramotnosti ako u žiakov, tak i u pedagógov. A informatizácia školstva celkovo. Ak by táto situácia nenastala, mnohí by nepoznali svoje možnosti. I učitelia staršieho veku, ktorí veľmi nenarábali s internetom, sa naučili potrebné veci.

Treba však podotknúť, že osobný prístup učiteľa a žiaka, rovnako ako spolužiakov medzi sebou, je nazastúpiteľný. Teda školy by sa mali zatvárať ako posledné a len na nevyhnutný čas.

Druhým benefitom je poznanie, že v osnovách základných škôl existuje základné, t. j. nevyhnutné učivo, a tiež doplnkové, teda menej dôležité. Doteraz prevládal názor, že v obsahu učiva základných škôl sa nachádza len učivo, ktoré je ozaj nevyhnutné. Základná škola by mala byť ozaj „základná“. Osnovy by sa teda v svetle nových informácií mohli do budúcna zmeniť. Nahradiť by sa menej potrebné učivo mohlo vecami, ktoré sú dôležité pre samotný život a rozvoj osobnosti. Napríklad výchovami – rozvíjanie finančnej gramotnosti, tiež sociálnej, vo väčšej miere etika/etiketa, výchova k zodpovednému rodičovstvu, pracovná výchova, výber vhodného povolania atď. Medzier v edukácii je veľa. Nie všetci žiaci majú doma výchovu, ktorá im v tomto svete zabezpečí úspech. A nemáme na mysli len marginalizované skupiny. Edukácia predsa zahŕňa ako vzdelávanie, tak i výchovu.

Zdravotníctvo v čase korona-krízy

Naše zdravotníctvo ozaj nebolo dostatočne pripravené na korona-krízu. Nielen naše, samozrejme. Zo zahraničia sme mali možnosť sledovať zápas zdravotníkov s nedostatkom ochranných prostriedkov, no i miest v nemocniciach, na JIS, pľúcnych ventilátorov, atď. Situácia sa i u nás začala načas mierne zlepšovať. Pochopili sme, že uvedených vecí potrebujeme oveľa viac. Aj s pomocou našich šikovných vedcov a podnikov sa začali mnohé vyrábať i tu. Pokiaľ by tento pozitívny trend pokračoval, bolo by naše zdravotníctvo oveľa lepšie pripravené na ďalšie potenciálne krízy.

Nemenej dôležitým benefitom je i poznanie, že lekári a ostatný zdravotnícky personál, sú nenahraditeľnou a nezastúpiteľnou profesiou. Pred korona-krízou sme mali možnosť sledovať rôzne priame či nepriame útoky na lekárov a medikov. Mladí lekári opúšťajú Slovensko a hľadajú si prácu za hranicami. Uvažuje sa preto o rôznych „represiách“ . Nástup na lekársku fakultu má byť podmienený akousi zmluvou, kedy bude absolvent fakulty nútený odrobiť príslušný počet rokov na Slovensku, inak bude musieť platiť veľké peniaze štátu.

Ťažká pozícia mladých lekárov

Akoby nikto neskúmal, prečo mladí lekári odchádzajú pracovať do zahraničia. Že to zďaleka nie je kvôli finančnej stránke. Aj keď, v konečnom dôsledku sa to týka i financií. Najmä tých, ktoré budú musieť zaplatiť nemocnici, ktorá im umožní urobiť si atestáciu. – Pokiaľ v nej neodrobia roky po atestácii uvedené v stabilizačnej zmluve. No títo mladí lekári ozaj z našich nemocníc odchádzajú i napriek danému obmedzeniu. Pre nepriaznivé podmienky. Existujú prípady, kedy ich nikto poriadne nezaškolí, no na služby ich oddelenie vypíše. Pretože nemá dostatok atestovaných lekárov.

V zahraničí, napr. v stále spomínanom Nemecku, je situácia úplne iná. Nielenže po nich nikto stabilizačnú zmluvu nevyžaduje (mladí lekári predsa normálne v danej nemocnici pracujú aj tu, aj tam), ale sa im i adekvátne starší lekári venujú a na služby ich neposielajú. V pohode si tam atestáciu urobia. Treba preto prehodnotiť plánované represie voči medikom i mladým lekárom. Veď teraz ukázali, že im na tejto krajine záleží. Do boja s koronavírusom sa zapojilo i veľa medikov, a to nielen posledných ročníkov. Netreba tiež zabúdať na fakt, že medicína je mimoriadne náročný odbor. Každý ho vyštudovať nedokáže. I preto by sme si u nás mali mladých lekárov viac vážiť. Ak sa im vytvoria vhodné podmienky, nebudú mať dôvod odchádzať od svojich rodín do zahraničia, kde sú stále cudzincami.

Obrázky: www.pixabay.com

wwww.pexels.com