Čítanie s pochopením

učenie
Spread the love

V dnešnej dobe má bohužiaľ veľa detí ťažkosti s čítaním s pochopením. Týmto problémom je následne negatívne ovplyvnené učenie. Etiológia tohto problému je určite rôznorodá, no pár spoločných menovateľov predsa len vidíme.

Dôvody problémov s čítaním a písaním

Začiatok je už v predškolskom veku. Vplyvom tabletov a mobilov deti oveľa menej komunikujú, čo má za následok nedostatočný vývin jednotlivých čiastkových funkcií, ktoré sa neskôr podieľajú na procese čítania a písania. Ide napríklad o sluchovú a zrakovú analýzu, syntézu, diferenciáciu a pamäť. Okrem uvedeného je problém i s výslovnosťou, slovnou zásobou, tvorbou viet a komunikáciou celkovo.

Vďaka nedostatočného pohybu zasa trpí motorika, vrátane jemnej motoriky.  Absencia kreslenia, strihania, čarbania, modelovania, rôznych domácich prác a pod., má zasa za následok problémy s grafomotorikou. Teda do škôl idú deti s viacerými deficitmi čiastkových funkcií. Najvýraznejšie sa prejavia problémy s čítaním a písaním. Postupne sa deti čítať naučia, no sústreďujú sa viac na techniku, aby boli vôbec schopné text prečítať. A už sme u hlavného problému – deti nedokážu zároveň čítať i s pochopením. Výrazné ťažkosti sa prejavia v prechode na druhý stupeň. Viac predmetov i učiva.

Čitateľská gramotnosť

Čitateľská gramotnosť je u nás celkovo na nižšej úrovni s porovnaní s inými, vyspelými krajinami. Merania PISA z r. 2018 potvrdili, že v čitateľskej gramotnosti  majú naši žiaci stále problémy, v rámci krajín OECD sú stále v podpriemere. Ozaj nejde len o prečítanie slova a textu, ale i o jeho pochopenie a schopnosť ďalej s nadobudnutými informáciami pracovať. No čitateľská gramotnosť je i hlavným predpokladom dobrého vzdelania. Ako teda môžeme našim deťom s týmto problémom pomôcť?

Než sa deti naučia učiť sa samy, pomôžme im

Je prospešné, ak najprv dieťaťu vysvetlíme benefity takéhoto zdĺhavého učenia. Bude mať väčšiu motiváciu prekonať nevôľu spojenú s vyššou námahou. No čím viac textu bude v živote čítať a následne s týmto textom a myšlienkami z neho pracovať, tým lepšie a rýchlejšie bude chápať akýkoľvek prečítaný text. Pre proces učenia sa a najmä naučenia sa, je dôležité zapojenie viacerých zmyslov, optimálne i obidvoch hemisfér. Uvádzame známe fakty: Bolo zistené, že iba 10% si zapamätáme z toho, čo čítame,  20% si zapamätáme z toho, čo počujeme, 30%  z toho čo vidíme, no z toho, čo počujeme i vidíme je to až 50%. Podobne je to i pri čítaní a počúvaní zároveň. Percento je vyššie ako pri samotnom čítaní. Jednoducho je zapojených viacero zmyslov. Zapájame ako zrakovú, tak i sluchovú pamäť. Ešte viac, až 70% si zapamätáme, ak sa zúčastníme nejakej diskusie či debaty o danej téme. A nakoniec najvyšší výsledok – až 90% si zapamätáme z toho, čo sami urobíme.

Metóda komplexného čítania

Metódu komplexného čítania s pochopením si pokúsime objasniť na krátkom článku. Text bol vytvorený zámerne, ako imaginárne učivo, kde sa však dieťa môže niečo praktické o učení naučiť.

Vysvetlíme si jednu z možností, ako sa dá zvládnuť učenie s dieťaťom, ktoré má problémy s čítaním s pochopením. Nejde síce len o deti s dyslexiou, no uvedené metódy sú vhodné i pre tieto deti. Je určite ďaleko viac metód a mnohé sa bežne používajú, no nie všetci o nich vedia. Viac o čítaní detí s dyslexiou tu: https://zivoty.eu/2019/03/14/problem-s-citanim-dyslexia/

Prečítajme si spomínaný článok:

Učenie

Učenie je proces, pri ktorom nadobúdame nové vedomosti, schopnosti, zručnosti a návyky. Je potrebný pre naše ďalšie uplatnenie sa v živote. Učíme sa doma i v škole. Najprv chodíme do materskej školy, potom do základnej. Ak sa budeme dobre učiť,  môžeme ísť na strednú školu a následne i na vysokú. V škole môžeme získať potrebné vzdelanie. Vzdelaný  človek má v živote viac možností na lepšiu prácu a tým i na lepší život.

Pre dobré vzdelanie by sme teda mali urobiť všetko, čo je v našich silách. V škole je dôležité najmä dávať pozor, počúvať učiteľa pri výklade a  robiť si poznámky. Ak nás pani učiteľka alebo pán učiteľ vyzve, je dobré sa hlásiť, keď niečo vieme. No tiež, ak niečomu nerozumieme. Buďme  aktívni, keď máme skupinovú prácu. So spolužiakmi  pri tejto skupinovej práci spolupracujme, aby sme dosiahli lepšie výsledky. Potom, keď prídeme domov, mali by sme si čo najsvedomitejšie urobiť domáce úlohy a naučiť sa potrebné učivá. Je to dôležité z mnohých dôvodov. V škole si nestihneme nové učivo poriadne zopakovať tak, aby sa nám uložilo do pamäti a zostalo tam. Pokiaľ si veci dostatočne neopakujeme, zabudneme ich. Dôležité sú tiež domáce úlohy. Všetko, čo sami urobíme, si oveľa lepšie zapamätáme.

Ako sa dá naučiť z textu?

  • Najprv si z textu vyberieme neznáme, náročné alebo cudzie slová a vysvetlíme ich.  Teda z tohto článku dieťaťu opisne vysvetlíme, čo je proces, nadobúdanie, schopnosti, vedomosti, zručnosti, návyky, uplatnenie sa, vzdelanie, pamäť, aktivita, skupinová práca, spolupráca,  a podobne. Vy dieťa poznáte, viete, ktorým slovám rozumie a ktorým nie. Táto fáza je dôležitá. Prípadne ešte i po prečítaní treba dieťa vyzvať, či naozaj rozumelo všetkým slovám. Zistilo sa, že pokiaľ človek v texte nerozumie nejakému slovu, všetko čo číta potom, už nevníma na 100%. V podvedomí mu dané slovo robí problém, nedokáže sa plne sústrediť na čítanie s pochopením.
  • Po vysvetlení neznámych pojmov sa dieťaťa opýtame, či by na základe týchto slov neskúsilo svojimi slovami opísať, o čom asi tento článok bude. Je žiaduce, aby dieťa odpovedalo v celých vetách, nie jednoslovne.   
  • Až dieťa svoju úvahu o článku dokončí, dáme mu text dvakrát prečítať. Prvýkrát nahlas a to minimálne z 2 dôvodov. Prvým dôvodom je vyššie spomínaný  fakt, že ak niečo počujeme i čítame zároveň, zapamätáme si to lepšie ako keď to iba čítame. Zapájame obidve pamäti. I zrakovú i sluchovú. Druhý dôvod platí najmä pre dyslektikov. Nemalá časť získala nesprávny návyk domýšľania si koncoviek slov. Nezriedka tak prečítajú úplne iné slovo. Teda je dôležité, aby článok prečítal pred nami a nahlas.
  • Druhýkrát mu dáme ceruzku, aby podčiarklo podľa neho dôležité slová. Teraz už si môže čítať potichu, aby sa mohol lepšie sústrediť na význam textu. Pokiaľ vidíme i niektoré iné dôležité výrazy, podčiarkneme ich následne spolu s ním a vysvetlíme, prečo.
  • Nakoniec sa ho opýtame, o čom ten článok bol. Ak rozprávanie svojimi slovami dokončí, dávame mu otázky na daný text. Pokojne mu môžeme text nechať pred sebou, aby s ním mohol pracovať.
  • Ak chceme, aby si učivo zapamätal, skúsime s ním urobiť myšlienkovú mapu.
  • Keď je mapa hotová, vyzveme dieťa, aby nám podľa nej skúsilo daný text zreprodukovať.
Učenie pomocou myšlienkových máp
Učenie pomocou myšlienkových máp

Myšlienkové mapy

V podstate ide o grafické znázornenie najdôležitejších kľúčových termínov, ktoré sú v texte i s jednotlivými súvislosťami. Je to účinnejšie ako učenie pomocou čítania textu a následného bifľovania či učenia sa z poznámok. Pri type učenia sa pomocou myšlienkových máp sú zapojené obidve hemisféry. Preto sa učíme oveľa jednoduchšie.

Námetov na tvorbu myšlienkových máp je veľa. Ústredný pojem by mohol byť vo forme obrázku. A údajne by mal byť len jeden. Pod každým podtermínom môžu byť ďalšie, záleží od veľkosti učiva, i počtu informácií, ktoré obsahuje. Čiary, ktoré prepájajú tento hlavný termín s ďalšími dôležitými pojmami, by mali byť oblé, nie úplne  rovné. Čo najviac by mali kopírovať prirodzené grafické stvárnenie diagramu žiaka ZŠ. No v praxi zisťujeme, že každý žiak má úplne iný štýl zobrazovania, preto grafickú podobu mapy necháme na ňom. Dôležité však je, aby sa v nej vyznal. My sme pre ilustráciu uviedli mapu  jednoduchú, aj keď nie celkom podľa odporúčaní. No takto by sme sa pomocou nej učili my. Na záver ponúkame jednu obrázkovú mapu zo stránky www.pixabay.com.

Učenie pomocou myšlienkových máp

Obrázky: www.pixabay.com