Zooterapia

Spread the love

Stále častejšie sa do popredia dostávajú rôzne nové názvy, no nie vždy máme ucelenú predstavu, čo presne znamenajú. Dnes si niečo povieme o zooterapii.

Čo je to vlastne zooterapia?

V skratke by sa dalo povedať, že ide o pomocnú terapiu, pri ktorej sa používajú zvieratá. Na tento účel sa dajú využívať napríklad kone, mačky, psy, králiky, morské prasiatka a podobne. Podľa zvieratka, ktoré používame, sa jednotlivé terapie i nazývajú. Ak sa terapie robia za pomoci koní, ide o hipoterapiu, ak za pomoci mačiek, ide o felinoterapiu, ak za pomoci psov, hovoríme o canisterapii a podobne.

Ako nám prítomnosť zvieraťa môže pomôcť?

Preukázalo sa, že sociálny kontakt so zvieratami zvyšuje hladinu oxytocínu a serotonínu. To sú dva zásadné neurobiologické komponenty, ktoré môžu vysvetliť, ako ľudia a zvieratá spoločne vytvorili medzidruhové sociálne puto nazývané domestikácia.  Keď ľudia začali chovať zvieratá, vytvorili silný spätne väzobný systém, ktorý zmenil naše srdce i myslenie. Preto prítomnosť zvieraťa dokáže ovplyvniť mnohé stavy a procesy u ľudí. Či už somatické alebo psychické.

Aké aktivity pri zooterapii využívame?

Opäť sme pri nových termínoch. Zooterapia má rôzne názvy i delenia. Vysvetlíme si tie základné. Nadradený termín tomuto deleniu je AAI – Animal Assisted Interventions – intervencie za asistencie zvierat. Ide v podstate o identický termín, ako používame my. No AAI je presnejší. Naznačuje, že existujú i aktivity vykonávané so zvieratami, ktoré nemusíme nutne nazývať terapiou, no i tak sú nám prospešné. Jednotlivé pododbory AAI, ktoré uvádzame nižšie, sa prelínajú

AAA – Animal Assisted Activities – aktivačné metódy, ktoré môže vykonávať i vyškolený dobrovoľník so zvieraťom odpovedajúcich povahových vlastností. Prítomnosť daného zvieraťa je využívaná k zlepšeniu kvality života klientov, podpore rozvoja a sociálnych zručností a podobne.

AAT  – Animal Assisted Therapy – terapia za asistencie zvieraťa. Terapeutické využitie prítomnosti zvieraťa či zvierat. Vykonáva ho vyškolený odborník s vlastným zvieraťom alebo v súčinnosti s handlerom a jeho zvieraťom.   

AAE – Animal Assisted Education – vzdelávanie za asistencie zvieraťa. Prítomnosť zvieraťa je využívaná k edukačným účelom či ku zlepšeniu sociálnych zručností účastníkov. V realizačnom tíme je prítomný odborník z oblasti pedagogiky.

AACR – Animal Assisted Crisis Responze – krízová intervencia za asistencie zvierat. Využitie prirodzeného kontaktu človeka so zvieraťom bezprostredne po prežití krízovej situácie alebo i jej priebehu. Je zameraná na odbúravanie stresu a celkové zlepšenie fyzického a psychického stavu účastníka.

Využitie zooterapie má veľký potenciál

Ako vidíme, zooterapia by mohla mať veľmi široké uplatnenie ako v sociálnej sfére, tak i v zdravotníctve či vo sfére edukácie. Najmä v zariadeniach sociálnych služieb a domovoch pre seniorov by mohla zohrávať kľúčovú úlohu. Mnohí dôchodci chovali zvieratká vo svojich domčekoch a v domovoch pre seniorov im určite veľmi chýbajú. Prítomnosť zvieratka by mohla výrazne zvýšiť kvalitu ich života. Viac o kvalite života seniorov tu: https://zivoty.eu/2018/05/07/kvalita-zivota-seniorov/

Určite to však nie je jediná cesta, ktorou zooterapia môže ísť. V rámci AAE by mohla byť nápomocná pri vzdelávaní detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Prítomnosť zvieratka deti upokojuje, čo v konečnom dôsledku môže viesť k ľahšiemu učeniu a lepším výsledkom. Stres spôsobuje týmto deťom veľké ťažkosti. Okrem iného i horšiu mieru pozornosti, ktorú už i tak majú väčšinou narušenú. Využívať by sa mohla i v detských domovoch, liečebniach, reedukačných a resocializačných centrách a podobne. Verime, že sa zooterapia postupne dostane do povedomia ľudí, a že sa i u nás bude využívať v oveľa väčšej miere.

Zdroje:

Využití vybraných druhů zvířat v zoorehabilitaci, Kolektiv autorů, ČZU 2013

Materiály NCHK Mladá Boleslav

Obrázok:

www.pixabay.com