Príbeh mladej ženy s vývinovou dysfáziou

Spread the love

O vývinovej dysfázii sa v poslednom čase začalo viac hovoriť ako kedysi. Podobne, ako i o ostatných vývinových poruchách. Z viacerých príčin. Kedysi boli slabšie diagnostické možnosti, uvedené deti boli vnímané ako nie veľmi inteligentné. Preto častokrát končili v špeciálnych základných školách.

Čo je vývinová dysfázia?

Vývinová dysfázia je špecificky narušený vývin reči, prejavujuci sa zhoršenou schopnosťou či neschopnosťou naučit sa verbálne komunikovať, aj keď podmienky pre rozvoj reči sú primerané.

Prejavuje se širokou symptomatológiou vrátane výrazne nerovnomerného vývinu celej osobnosti. Dysfatický vývin ovplyvňuje i vývin osobnosti dieťaťa, jeho citovú, motivačnú a záujmovú sféru, postavenie v rodine, širšie psychosociálne začlenenie i budúcu profesnú orientáciu.

Ide o vývinovú poruchu

To je veľmi dôležité si uvedomiť. Stav se vyvíja. Nie je to konečná alebo zhoršujúca sa záležitosť. Najmä, pokiaľ se s dieťaťom pracuje citlivo a pravidelne.

U niektorých detí odchádza k tak veľkému zlepšeniu, že porucha už nie je pro bežného pozorovateľa zjavná, aj keď niektoré prejavy stále pretrvávajú (deti sú napr. neisté, precitlivené alebo majú stále problémy s výslovnosťou).

Obzvlášť dôležitá je včasná a presná diagnóza a odlíšenie dysfázie od iných vývinových porúch. Včasným podchytením a rehabilitáciou je možné dôsledky dysfázie a jej dopad na rozvoj detí i na ich neskoršiu školskú úspešnosť zmierniť či zatlačiť do úzadia.

Je možná zámena s autizmom alebo mentálnou retardáciu. Dysfázia v žiadnom prípade nie je poruchou intelektu, nie je príznakom znížených mentálnych schopností.

Niekedy sa pridružujú i vývinové poruchy učenia. Napríklad dyslexia, dysortografia, dyspraxia a podobne. Presne to bol i prípad nášho dievčatka.

Pravdivý príbeh

Do poradne raz prišla predškoláčka. Veľmi nekomunikovala, bola mimoriadne hanblivá. Nerozumela, čo jej bolo povedané, ani nedokázala súvislo odpovedať. Pôsobila veľmi detsky, nevyzreto. I jej výkony počas diagnostiky tento dojem potvrdili. Dostala odklad, bola odoslaná k logopédovi.

Po odklade nastúpila do bežnej ZŠ. V ich dedine ani v blízkom okolí chválabohu nebola ŠZŠ, inak by pravdepodobne skončila tam. Riaditeľ školy sa ešte v 9.ročníku vyjadril, že na “základku” nepatrí, že mala ísť do “špeciálky”. Bol nahnevaný, lebo mal problémy kvôli jedinej integrovanej žiačke na Testovaní 9. Ale to sme riadne predbehli.

Problémy v škole

Dievčatko bolo síce veľmi usilovné a mamička sa s ním dennodenne poctivo učila, no školské výsledky tomu nenasvedčovali. Objavila sa s mamičkou po dvoch rokoch opäť v poradni. Diagnostikami sa zistili výrazné deficity čiastkových funkcií. Vývinové poruchy učenia sa však v tom čase nedali stanoviť pre nízke výsledky v IQ testoch. Dyslexia a dysortograxia sa preto stanovila len suspektne. Dnes už každý odborník vie, že deficity prameniace z vývinových porúch negatívne ovplyvňujú výsledky v bežných IQ testoch.

Dievčatko zostalo v starostlivosti špeciálneho pedagóga a psychológa, kde dochádzalo s namičkou na reedukácie, nácviky, relaxačné cvičenia a terapie. Viac o reedukácii dyslexie a dysortografie tu: https://zivoty.eu/2019/03/14/problem-s-citanim-dyslexia/ https://zivoty.eu/2019/02/24/maju-vase-deti-problemy-s-pravopisom/

Výsledky sa časom dostavili. Uvedené intervencie spôsobili i zlepšenie rečových schopností. Dievčatko bolo priebojnejšie, menej ustráchané, aj známky v škole malo lepšie. Postupne sa poruchy učenia stanovili a žiačka bola v škole na ich základe integrovaná. Vyvinová dysfázia bola diagnostikovaná len suspektne. Uvedenú diagnózu by musel validizovať logopéd, no v tomto veku sa už ťažko stanovuje.

Po strednej na vysokú

Základnú školu žiačka ukončila s priemernými výsledkami. Kariérne poradenstvo jej robili v poradni, kam dlhodobo dochádzala. Odporúčaná bola stredná odborná škola so zameraním, ktoré jej i mamičke vyhovovalo. Trocha sa obávali internátu. V ZŠ malo dievča okrem ťažkostí s učením i problémy so začlenením sa do kolektívu. Boli i náznaky šikany zo strany spolužiakov.

Tieto obavy sa však na strednej nepotvrdili. Prišla tam ako študentka, ktorá žiadne zjavné problémy s komunikáciou, ani s úzkosťou a strachom, už nemala. Našla si veľa kamarátov a celkovo osobnostne vyzrela v mladú sebavedomú dámu.

Integráciu jej umožnili i tam. Na škole mala vynikajúce výsledky. Po získaní výučného listu sa rozhodla pokračovať a urobiť si maturitu. Tú tiež veľmi dobre zvládla. Preto sa rozhodla prihlásiť sa na vysokú školu, na ktorej, podľa dostupných údajov, stále študuje.

Ale v podstate to nie je z nášho pohľadu to najdôležitejšie. Táto mladá dáma má úplne iné možnosti, aké by mala, ak by sa zaškolila v ŠZŠ a nepracoval by s ňou tím odborníkov. Tým v žiadnom prípade nechceme znižovať význam ŠZŠ, ani kvalitu učiteľov, ktorí v nich učia. Daným pribehom sme chceli len ukázať, že vývinové poruchy sa oplatí riešiť. Je dôležité, aby boli deti viacnásobne a vo viacerých zariadeniach diagnostikované pred nástupom do ŠZŠ. Lebo existujú i opačné príbehy. Oveľa smutnejšie.

Zdroje: www.cs.wikipedia.org

www.zivoty.eu

Obrázky: www.pixabay.com