Problém s čítaním – dyslexia

dyslexia
Spread the love

Čo je dyslexia? Ide o vývinovú poruchu učenia, pri ktorej sa dieťa ťažie učí čítať i napriek primeranému spôsobu výučby a normointelektu.

Prejavy dyslexie

Ako zistíme, že má naše dieťa dyslexiu? V našich podmienkach sa tento fakt dá spoľahlivo zistiť až v škole, čo je veľká škoda. Na západ od nás robia deťom testy už od 3 rokov veku. Nie konkrétne na dyslexiu, no na tzv. prediktory čitateľskej gramotnosti. Nerobia sa frontálne všetkým deťom. Len tým, u ktorých je podozrenie na budúcu vývinovú poruchu učenia. Opatrný treba byť už pri poruchách vývinu reči. Tie bývajú často predzvesťou porúch učenia. Ide najmä o dysláliu, oneskorený vývin reči, narušený vývin reči, zajakavosť a mutizmus. Teda nie je dobré podceňovať ani chybné vyslovovanie hlások. Ideálne je, ak dieťa pri nástupe do školy vyslovuje správne všetky hlásky. Návštevu logopéda preto neodkladajme. Lepšia je prevencia ako následky.

Čo najskoršie vyšetrenie

Ďalším medzníkom je u nás zápis do ZŠ. Ak si nie sme úplne istí, nechajme dieťa vyšetriť v CPPPaP alebo CŠPP. Trvajme však i na špeciálnopedagogickom vyšetrení, nielen na psychologickom. Špeciálny pedagóg zistí, ktoré deficity čiastkových funkcií sú prítomné. Podľa toho potom môžeme v spolupráci so špeciálnym pedagógom s dieťaťom pracovať. V poradniach sa využívajú rôzne účinné metódy a metodiky, napríklad Eľkonin. https://mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/5_ops_hrehova_anna_-_metoda_d._b._elkonina_v_primarnom_vzdelavani.pdf

Niektoré jednoduché cvičenia, ktoré môžeme s deťmi robiť, sú i v tomto článku: https://yvonahornakova.blog.sme.sk/c/446853/idete-na-zapis.html alebo i tu: https://yvonahornakova.blog.sme.sk/c/483146/ako-mozeme-predchadzat-problemom-s-pisanim-a-ako-ich-mozeme-riesit.html

Po nástupe do školy si všímajme, ako si dieťa osvojuje hlásky, či si ich nemýli (najmä b-d, o-a, e-a, m-n, u-v atď.), či správne spája do slabík, či nevynecháva hlásky v slove, alebo či neprehadzuje poradie hlások. Pokiaľ zaznamenáme problémy, taktiež sa preventívne objednajme na vyšetrenie v poradni.

Reedukácia dyslexie

Ak problémy pretrvávajú a poradňa zistí deficity čiastkových funkcií, treba s dieťaťom aktívne pracovať na ich zmiernení či odstránení. Podobne, ako to je vo vyššie uvedených článkoch. Naviac treba zaradiť aktivity zamerané na konkrétne ťažkosti. Ak sa dá, prepájame rôzne spôsoby a zapájame viacero percepcií. Napríklad pri problémoch so zapamätaním písmen môžeme skúsiť s dieťaťom modelovať písmenká z plastelíny, skúsiť ich tvar ukázať pomocou prstov alebo celého tela. Abecedu či celý text môžeme i zhudobniť. Cvičenia prispôsobujeme ročníku i nadobudnutým vedomostiam. V školskom veku môžeme na nácvik zrakovej diferenciácie a pozornosti využívať i písmenká.

Asi najväčším problémom býva rozlišovanie b-d. Hovoríme o statickej inverzii. Vhodné sú rôzne pomôcky, napríklad zafixovanie si hlások spolu so slovami: b – babka, d – dedko. V praxi sa osvedčilo i prirovnanie „b“ k brušku a „d“ k zadočku. Deti uvedené prirovnanie síce najprv pobaví, no zároveň si ho väčšinou dobre zapamätajú.

Čítanie

Deti s dyslexiou sa bohužiaľ oveľa viac musia venovať aktivitám spojeným s čítaním ako intaktné deti. – Pokiaľ chceme, aby ich v živote dyslexia neobmedzovala. Nie je ale vhodné čítať ten istý článok stále dookola. Dieťa to unaví, znechutí alebo sa ho i naučí naspamäť. V praxi sa osvedčila metóda „SFUMATO“. Ide v podstate o splývavé čítanie. Viac o tejto metóde tu: https://mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/2_ops_jabczunova_zuzana_-_inovativna_metoda_vyucovania_citania_sfumato.pdf

Pokiaľ v našom okolí nemáme odborníka na daný typ čítania, môžeme v súlade s odporúčaniami špeciálneho pedagóga pomáhať dieťaťu klasickou metódou čítania – viazaným slabikovaním. Dávajme si pozor na nesprávne – tzv. dvojité čítanie. Pri tomto type dieťa najprv číta slovo potichu pre seba a až potom ho povie nahlas. Uvedená metóda nám spôsobí vo vyšších ročníkoch veľké problémy. Deti nedosiahnu sociálnu únosnosť čítania (60 slov za minútu) ani v 4. triede. Pritom v 5. ročníku ich čaká veľký obsah učiva, teda problémy môžu mať takmer vo všetkých predmetoch. Vyhýbajme sa preto dvojitému čítaniu. Niektorí pedagógovia síce nemajú veľmi radi, keď dieťa číta neplynulo, no je to oveľa lepšie, ako keď bude čítať dvojito.

Domýšľanie koncoviek

Ďalším problémom môže byť naopak rýchle čítanie, no s veľkou chybovosťou. Záleží o aký typ dyslexie ide. Chyby sa týkajú najmä domýšľania koncoviek. Dieťa sa snaží rýchlo prečítať slovo a keďže vidí iba 1, maximálne 2 prvé slabiky, zvyšok si domyslí. Väčšinou sa chybovosť týka i vynechávania hlások, najmä spoluhlásky v skupine spoluhlások alebo prehadzovaním poradia slabík tzv. kinetické inverzie. Pri tomto type čítania sa osvedčilo čítacie okienko.

Čítacie okienko

Pôvodne to bol obdĺžnik s výrezom vo vnútri, vyrobený z bieleho výkresu či iného nepriehľadného materiálu. Deti sú však väčšinou nervózne, že nevidia písmenká okolo a nevedia presne, ako okienko ťahať, tak sa začali používať priehľadné materiály i iné typy výrezov. Takto si dieťa môže vybrať, čo mu viac vyhovuje. Stačí kúsok žltej alebo zelenej fólie a môžeme vystrihnúť okienko na ľavej strane. Dieťa si ho postupne po slabikách ťahá a číta. Niekomu zasa vyhovuje výrez hore a posúvanie okienka po riadku. niekomu naopak dole – vidí riadok pod tým, čo číta. Sú i deti, ktorým najviac vyhovuje výrez v rohu. Možností je veľa, pre ilustráciu sú niektoré nakreslené na obrázku. Výrez vždy prispôsobíme veľkosti textu.

Čítanie slabík

Na nácvik čítania sa tiež osvedčilo postupné čítanie slabík a slov. Od tých najjednoduchších po najzložitejšie. Najprv dvojhláskové – spoluhláska + samohláska, otvorené a zatvorené trojhláskové, štvorhláskové, kde sa strieda samohláska so spoluhláskou atď. Pre ilustráciu jeden jednoduchý pracovný list na čítanie dvojhláskových slabík. Je tiež zameraný na odlíšenie tvarovo podobných hlások a na pozornosť. Dôležité je, aby deti čítali nahlas a odlišovali aj mäkké a tvrdé slabiky, najmä di/y, ti/y, ni/y, li/y.

Existuje veľmi dobrá ucelená metodika – Čitateľské tabuľky od J. Nováka: https://www.martinus.sk/?uItem=112924

Pomôžu tiež rôzne doplňovačky, obrázkové i dvojfarebné. Niektorí odborníci sú zástancovia čiernobielych pracovných listov, aby to deti zbytočne nerozptyľovalo, no v dnešnej dobe, keď je všetko na nete farebné, deti nemusí taký pracovný list baviť. Je to individuálne. Záleží aj od motivácie, osobnostných vlastností, a tiež od výchovy. Pracovné listy si môžeme vyrobiť i doma, napríklad:

Námety na reedukačnú činnosť nájdeme i na stránkach MPC:

https://mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/8_oso_sulikova_iveta_-_namety_na_reedukacnu_cinnost_u_ziakov_s_vpu.pdf

Edukácia detí s vývinovými poruchami učenia je popísaná i v našich predchádzajúcich článkoch:

https://zivoty.eu/2018/04/25/vzdelavanie-hodnotenie-a-klasifikacia-ziakov/

https://zivoty.eu/2019/01/08/mojmu-dietatu-potvrdili-vyvinove-poruchy-ucenia-co-mam-robit/

Čítanie s pochopením

Veľmi dôležité je taktiež neustále sledovanie pochopeniu čítaného textu. Technicky sa čítanie naučiť dá, no oveľa dôležitejšie je, aby dieťa vedelo, o čom číta. Tu je vhodné rozdeliť si články na menšie časti a po každej časti sa pýtať, o čom bola. Ak sa v texte vyskytujú zložité alebo neznáme slová, treba si tieto prečítať a vysvetliť ešte pred samotným čítaním článku. Môžeme sa spýtať, o čom asi ten článok bude, ak sú tam tieto slová. Alebo necháme dieťa na dané slová tvoriť vety.

V každom prípade je dôležité spolupracovať s príslušným poradenským zariadením a s odbornými i pedagogickými zamestnancami školy. Veríme, že spoločnými silami problém s čítaním svojich detí zvládnete.

Obrázky: www.pixabay.com

Zdroje:

Novák, J.: Čitateľské tabuľky. Vydavateľstvo Tobiáš, 2009

www.martinus.sk

www.mpc-edu.sk

www.zivoty.eu