Majú vaše deti problémy s pravopisom?

Spread the love

Úvodom vysvetlenie významu slova pravopis. „Pravopis alebo ortografia je súbor znakov a pravidiel na zapisovanie jazykových prejavov písmenami (malými a veľkými) a interpunkčnými (rozdeľovacími) znamienkami.“ Jednoduché, no zároveň odborné vysvetlenie významu slova z Wikipédie.

Problém s pravopisom -dysortografia

Prečo vznikajú problémy s pravopisom? Príčin môže byť viacero. Jednou z nich je porucha pravopisu – dysortografia. Ide o vývinovú poruchu učenia. Prejavuje sa v neschopnosti správne gramaticky sa vyjadrovať i napriek dostatotčným intelektovým predpokladom a výukovému vedeniu. U detí pozorujeme zámeny foneticky príbuzných hlások, napr. i/y – najmä di/dy, ti/ty, ni/ny, li/ly; s/z; b/p; v/f; t/d; u/v a podobne. Tiež kinetické inverzie – prehadzovanie poradia písmen či celých slabík. V mladšom veku často i vynechávanie a pridávanie písmen. V neposlednom rade nesprávna aplikácia diakritiky (najmä dĺžňov)..

Vyskytuje sa väčšinou spolu s dyslexiou a niektorí odborníci sa snažia o zaradenie dysortografie pod dyslexiu. Hovoria, že v neskoršom veku sa práve dyslexia prejavuje problémami s ortografiou. I dieťa s dyslexiou sa pri správnom vedení a dobrých kompenzačných mechanizmoch (IQ, osobnostné vlastnosti…) čítať naučí, problémy však môžu pretrvávať s pravopisom. Dyslektik nemá automaticky zafixované slová. Okrem toho môže mať problémy so sluchovou diferenciáciu, teda nerozlišuje mäkké a tvrdé či krátke a dlhé slabiky.

Reedukácia dysortografie

Ako pomôcť dysortografikovi? Ide o ucelený systém cielených reedukačných cvičení. Špeciálni pedagógovia používajú rôzne pomôcky, metodiky a pracovné listy. Dôležité je ale vedieť, čo konkrétne máme rozvíjať. K tomu nám dopomôže špeciálnopedagogická diagnostika, ktorá odhalí jednotlivé deficity čiastkových funkcií. V ranom veku bývajú časté nezrelosti v sluchovej analýze a syntéze. Preto s deťmi rozkladáme a skladáme slová na hlásky a naopak. Cvičenie nájdete i tu: https://zivoty.eu/2019/01/08/mojmu-dietatu-potvrdili-vyvinove-poruchy-ucenia-co-mam-robit/

Problémy bývajú i v sluchovej diferenciácii – dieťa nerozlišuje mäkké a tvrdé, krátke a dlhé, tiež však zvukovo podobné hlásky. Namiesto slova „knižka“, dokáže napísať „knyška“.

I táto čiastková funkcia sa dá precvičovať. Pomáhať môže napríklad hra na hudobnom nástroji i doplňovačky s výrazným čítaním (zvýrazňujeme problémové hlásky „kňňňižžka), pričom postupne na zvýrazňovaní uberáme. Tiež je dôležité pri každom slove dôkladne vysvetliť všetky použité gramatické pravidlá. A i tu platí, že opakovaním sa výsledky zlepšujú.

Pre tento účel nám môžu pomôcť i nové, úžasné publikácie od PhDr. Aleny Hofmanovej, ktoré sme objavili na knižnom trhu. Jedna je zameraná na doplňovačky s následným správnym riešením a druhá je názorným prehľadom gramatiky – „Nielen ako sa všetko správne píše, ale PREČO sa všetko píše tak, ako sa píše“. S jej láskavým súhlasom vkladáme ukážky z nich:

Rozlišovanie mäkkých a tvrdých slabík môžeme cvičiť i pomocou prepojenia percepcií. Nielen zraku a sluchu (počúvame i vidíme zároveň), no napríklad i sluchu a hmatu. Dáme dieťaťu do jednej ruky mäkkú kocku – textilnú či zo špongie a do druhej naopak tvrdú – z dreva, keramiky ci plastu.

Potom si spolu zahráme zaujímavú hru – budeme dieťaťu hovoriť slabiky a ono stisne mäkkú či tvrdú kocku podľa toho, či bude počuť mäkkú alebo tvrdú slabiku. Účinné je to najmä pri di/dy-ti/ty-ni/ny-li/ly. Neskôr postupne prejdeme na slová, ktoré pomaly slabikujeme, aby dieťa stihlo stisnúť príslušnú kocku. Takto sa vytvorí podvedomý spoj, ktorý výrazne pomôže pri identifikácii mäkkých a tvrdých slabík.

Dysgrafia

Je ďalšou vývinovou poruchou učenia, ktorá ovplyvňuje úroveň pravopisu. Taktiež sa často vyskytuje s inými vývinovými poruchami učenia, najmä s dyslexiou a dysortografiou. Vyznačuje sa najmä tzv. „škaredým písmom“. Písmo býva ozaj neúhľadné, písmenká majú inú veľkosť či sklon a tancujú na linajke. Ešte väčším problémom je však zámena tvarovo podobných grafém. Ide najmä o m-n; o-a; e-a; v-u a podobne. Nezriedka vidíme i zrkadlovo obrátené grafémy, vrátane veľkého S a otáznika. Časté je vynechávanie či pridávanie grafém alebo ich častí. Problematická je tiež aplikácia diakritiky a interpunkcie.

Reedukácia pozostáva z rôznych cvičení, podobne ako u dysortografie. Tieto sú väčšinou zamerané na grafomotoriku, vizuálnu percepciu, spojenie oko-ruka, pozornosť, uvolňovacie cvičenia, nácvik správneho držania písacích potrieb a podobne. Viac nájdete v tomto článku:

https://yvonahornakova.blog.sme.sk/c/483146/ako-mozeme-predchadzat-problemom-s-pisanim-a-ako-ich-mozeme-riesit.html

Zdroje:

www.hofmanova.sk

www.wikipedia.org

Hofmanová, A.: Diktáty a doplňovačky zo slovenského jazyka. Vydal: hofmanova, s. r. o., Senica 2019, ISBN 978-80-89616-64-0.

Hofmanová, A.: Slovenská gramatika. Názorný prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka. Vydal: hofmanova, s. r. o., Senica 2018, ISBN 978-80-89616-48-0.

Obrázky:

www.pexels.com

www.pixabay.com