Edukácia žiakov s Aspergerovým syndrómom

Spread the love

Čo je Aspergerov syndróm?

Aspergerov syndróm

(ďalej As.sy.) je “psychická porucha autistického spektra. Pri Aspergerovom syndróme sa prejavuje narušenie v oblasti sociálnej interakciekomunikácie a vzorcov správania. Rovnaká triáda postihnutia sa vyskytuje aj pri autizme.”

Toľko definícia z Wikipédie. Názory odborníkov sa však líšia. Niektorí by tento syndróm radi vyradili z autistického spektra. Je pravdou, že pri priaznivej prognóze a dobrom vedení v dospelosti vôbec nemusí byť As.sy. zreteľný. Naopak, mnohí Aspergeri vďaka svojej inteligencii a získaným schopnostiam vyštudujú právo, fyziku, chémiu, astronómiu, informatiku, psychológiu, politológiu, no niektorí i medicínu. Okrem toho, autisti poväčšine po sociálnej interakcii netúžia, kým Aspergeri áno, len s ňou majú problémy.

Symptomatológia Aspergerovho syndrómu

Medzi najvýraznejšie symptómy patria:

 • Problémy pri stretnutí s cudzími ľuďmi a pri návšteve neznámych miest – pokiaľ idete s Aspergerom na nové miesto, ktoré nepozná, vopred je dobré mu všetko vysvetliť krok po kroku.
 • Ťažkosti s kamarátmi – oni síce kamarátov veľmi chcú, no nedokážu si ich nájsť, ani udržať. Hrajú sa najradšej podľa seba a myslia si, že iným nevadí sa im prispôsobiť. Celkovo nechápu iných ľudí a nevedia predpokladať ich reakcie. Takto väčšinou kamarátov stratia, aj keď neradi. Občas ich i uplácajú.
 • Stereotypné pohyby. Ide prevažne o kývanie sa zo strany na stranu – či už na stoličke alebo v stoji. Týmito pohybmi si nevedomky uvoľňujú tenziu.
 • Netradičné záujmy – dinosaury, vesmír, vojny atď.
 • Dospelácky slovník – radi pôsobia múdro, používajú slovník dospelých. Všeobecne sa v detstve radšej bavia s dospelými.
 • Hypersenzitivita – vadí im hluk, nepredvídané zvuky, zápach, majú problém dotýkať sa rôznych materiálov atď.
 • Hypertrofia rečových schopností – táto sa u nás veľmi do súvisu nedáva. No už v susednom Rakúsku daný fakt významne prispieva pri diagnostike As.sy. verzus vysokofunkčný autizmus (VFA). Kým pri VFA sú vo vývine reči problémy, Aspergeri ho majú v norme, väčšinou i nad. Pozorujeme skorý nástup reči. Tento fakt by mal slúžiť i pri odlíšení Aspergera od dysfatika (vývinová dysfázia). Občas sa v ranom veku tieto diagnózy zamieňajú. Častejšie však s ADHD.
 • Ťažkosti s jemnou i hrubou motorikou. Väčšinou v škole vidíme neúhľadné písmo, nezriedka ide i o dysgrafiu.
 • Vývinové poruchy učenia. Tieto bývajú často nediagnostikované najmä pre dobré kompenzačné mechanizmy či pre pripísanie problémov primárnej dg.
 • Dobrý intelekt, minimálne v norme, no často i nad.
 • Ambivalentný postoj k rodičom – v záchvate zúrivosti ich môže biť či kopať, no inak ich miluje.
 • Problémy v kolektíve. As.sy. sa najčastejšie diagnostikuje pri nástupe do školy. Je tu nový kolektív, nové prostredie, systém, učitelia…
 • Príznakov je oveľa viac, no nemusia mať všetci všetky.

Ako edukovať žiakov s Aspergerovým syndrómom

Všeobecne sa odporúča vysoko individuálny prístup k uvedenému typu žiakov. V prípade dlhodobejšieho neprimeraného tlaku totiž hrozí dekompenzácia. Tá má negatívny vplyv na zdravý vývin dieťaťa. Dôležité je nevystavovať ho zbytočne veciam, ktoré ho iritujú a stresujú. Napríklad blízky fyzický kontakt mnohým mimoriadne prekáža. Je teda vhodné posadiť ho do lavice bez spolužiaka. Mal by mať vyhradený priestor len pre seba. Pomáha i rutina, pravidelnosť, nemeniace sa pravidlá. Ak je žiak citlivý a pri každom probléme neočakávane alebo i agresívne reaguje, potrebuje priestor v rámci školy mimo triedy, aby sa upokojil. Samozrejme je v týchto prípadoch potrebný asistent, ktorý s ním pôjde mimo triedu. Veľmi dôležitý je i nácvik sociálnej percepcie a sociálnej komunikácie. Ten by mohol robiť školský špeciálny pedagóg. Špeciálni pedagógovia centra bývajú veľmi vyťažení diagnostikami a nemajú čas ani možnosti na aktívnu prácu s klientmi, teda prínosom je, ak škola zabezpečí školského špeciálneho pedagóga. Uvedené nácviky veľmi Aspergerom pomáhajú. Dokážu v krátkom čase zmierniť ich problémy v škole. Pri ťažšej forme poruchy sa môže uvažovať i o oslobodení od niektorých predmetov.

Skrátenie vyučovania

Názorov na skrátenie vyučovania je viacero. Dôležité však je posudzovať vhodnosť jednotlivých úprav v edukačnom procese individuálne. Každý človek je iný. Aspergeri taktiež. Niektorým výtvarná výchova nevadí, iných irituje. Podobne i etická. K učivu majú často veľké výhrady, je pre nich nezmyselné a nepochopiteľné. Takmer všetkým vadí telesná, či už pre problémy s motorikou, alebo rôznymi pachmi v telocvični. Hudobná je na tom podobne. Nemajú radi hluk. No ozaj je to vysoko individuálne a pri oslobodení od niektorých vyučovacích predmetov treba úzko spolupracovať s príslušným poradenským zariadením a rodičmi. Dôležitá je však samotná integrácia a precízne vypracované IVP. Poväčšine sa bez integrácie Asperger v škole nezaobíde. A ako už je spomenuté vyššie, niekedy je nutný i asistent.

Na uvedenú možnosť pamätá i legislatíva:

Zo starších Pedagogicko-organizacných pokynov: “U žiakov s Aspergerovým syndrómom (alebo s vysokofunkčným autizmom) sledovať možné prejavy predráždenia sociálnymi alebo zmyslovými podnetmi; je možné vypracovať a pružne prispôsobovať redukciu prítomnosti žiaka na jednotlivých vyučovacích hodinách jeho aktuálnemu stavu (napr. uplatnenie individuálneho učebného plánu podľa § 26 zákona č 245/2008 Z. z.); ak je prítomný asistent učiteľa, odporúča sa tiež využívať možnosť pracovať so žiakom v priestoroch mimo triedy.”

Pre vzdelávanie žiakov s Aspergerovým syndrómom platí tento IVP:

Prečítajte si tiež článok: https://zivoty.eu/2018/04/25/vzdelavanie-hodnotenie-a-klasifikacia-ziakov/

Použité zdoje:

www.wikipedia.org

www.minedu.sk

Obrázok: www.pixabay.com