Postrehy z Francúzska – edukácia v ranom veku

edukácia v ranom veku

O predškolskej výchove a vzdelávaní sa vedú rôzne polemiky. Niektorí pedagógovia pripúšťajú, že cielené učenie sa v tomto veku má veľký význam a pozitívne vplýva na ďalší  edukačný proces, iní to odmietajú. Učiť sa vraj dieťa má až v škole, aby nezískalo negatívne návyky z neprofesionálnej výuky v skoršom veku.

Edukácia v ranom veku

Krajiny s rôznorodým zložením obyvateľstva pochopili, že čím skôr deti začnú edukovať, tým lepšie. Vo Francúzsku napríklad nedávno schválili zákon, ktorým sa od roku 2019 bude povinná školská začínať vo veku 3 rokov dieťaťa. Drvivá väčšina rodičov deti od 3 rokov do školy zapisovala už teraz. Opačný trend však pretrváva u rodičov z chudobnejších rodín a zámorských okresov Francúzska.  Medzí vzdelávaním a vzdelaním týchto detí je veľký rozdiel. Tým samozrejme i v následnom uplatnení sa na trhu práce v dospelosti i celkovým prínosom pre spoločnosť.

Prečo edukovať deti už v ranom veku?

Bolo by vhodné zmeniť náhľad na pretrvávajúci názor, že učiť sa má dieťa až v škole, a že v detstve sa má len bezstarostne hrať. Do škôl nám v súčasnosti prichádzajú deti s deficitmi čiastkových funkcií, ktoré participujú na problémoch s čítaním, písaním a počítaním. Dôvodov je viacero, no asi najzávažnejším je fakt, že vo viacerých prípadoch sa detské riekanky, básničky a pesničky, vymenili za tablet a mobil.  Tento aktuálny výchovný trend by teda bolo vhodné kompenzovať aspoň v predškolských zariadeniach. Cielený rozvoj jednotlivých čiastkových funkcií v ranom veku by určite prispel k lepším výsledkom v škole. Dôležitá je najmä sluchová i zraková analýza, syntéza diferenciácia, tiež pamäť, pozornosť, jemná i hrubá motorika, grafomotorika, logické myslenie, rozvoj slovnej zásoby, matematických predstáv atď.  V podstate všetko, čo s deťmi cielene robíme v ranom veku (nielen) im bude v živote veľmi prospešné.

Pre názornosť edukácie v ranom veku vo Francúzsku ukážky pracovných zošitov pre deti vo veku 2-3 a 3-4 rokov.

About Yvona Horňáková

Som špeciálny pedagóg so zameraním na poradenstvo. Dlhoročne som pracovala v štátnom centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, neskôr súkromne. Predtým som však bola zamestnaná i v sociálnych službách ako terapeut v zariadení pre seniorov, a tiež v štátnej správe na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Na Facebooku mám stránku dyslexia.sk, kde sa snažím priblížiť problémy detí a spôsoby ich riešenia širokej verejnosti.

View all posts by Yvona Horňáková →