Duálne vzdelávanie

duálne vzdelávanie
Spread the love

Duálne vzdelávanie upravuje Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave č. 61/2015 Z. z., platný od 1.9.2015. Ide o prípravu a vzdelávanie potrebné pre výkon určitého povolania.

Čo je duálne vzdelávanie?

Duálne vzdelávanie je podľa portálu www.dualnysystem.sk: „Moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí, ako premeniť teoretické vedomosti na praktické priamo na pôde zamestnávateľa.“

Celá praktická príprava sa uskutočňuje na pracovisku praktického vyučovania u potenciálneho budúceho zamestnávateľa. Teoretické vzdelávanie zostáva súčasťou výučby na škole.

Každý žiak pred vstupom na SOŠ uzavrie učebnú zmluvu so zamestnávateľom, u ktorého bude získavať odborné zručnosti. Súčasťou učebnej zmluvy sú aj podmienky vyplácania podnikového štipendia a ostatného finančného a hmotného zabezpečenia žiaka počas štúdia.

Výhody duálneho vzdelávania

Pravidelné mesačné finančné príspevky vo forme podnikového štipendia sú napríklad v 1. ročníku 40 €/mes., v 2. ročníku 60 €/mes. a pod., ďalej pomoc pri hmotnom zabezpečení žiaka – napr. cestovné náhrady, stravovanie, príspevok na ubytovanie a podobne.

Okrem pravidelného podnikového štipendia môže dostávať žiak od zamestnávateľa za svoju prácu adekvátnu odmenu a ďalšie benefity – tieto však nie sú nikde zaručené.

Zoznam učebných a študijných odborov, ktoré sú zaradené v duálnom vzdelávaní nájdete tu:   http://www.dualnysystem.sk/TlacovaSprava.aspx?ArticleId=113

Čo robiť, ak chceme dať dieťa študovať v systéme duálneho vzdelávania?
 • Vybrať povolanie a odbor, ktorý chce náš potomok študovať.
 • Zistiť, ktorí zamestnávatelia vykonávajú činnosť v tomto odbore a ktorí ponúkajú možnosť uzavrieť učebnú zmluvu v rámci duálneho vzdelávania.
 • Kontaktovať zamestnávateľa a informovať sa o termíne a podmienkach výberového konania.
 • Po úspešnom absolvovaní výberového konania dostane dieťa od zamestnávateľa potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, ktoré sa priloží k prihláške na štúdium na príslušnú SOŠ, s ktorou má zamestnávateľ uzavretú zmluvu o duálnom vzdelávaní.
Kde sa môžeme na duálne vzdelávanie informovať?
 • Ak nemáte prehľad o činnosti zamestnávateľov, oslovte stredné odborné školy, ktoré sú zapojené do duálneho vzdelávania.
 • Informujte sa u riaditeľa strednej odbornej školy, ktorý zamestnávateľ ponúka výučbu zvoleného odboru v rámci duálneho vzdelávania.
Ako sa postupuje pri prijatí na SOŠ?
 • Ak žiak úspešne zvládne prijímacie konanie na danú strednú odbornú školu, škola pri prijímaní nových žiakov zohľadňuje zmluvu o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľom a príjme na štúdium žiaka s učebnou zmluvou.
 • Pred začatím štúdia uzavrie zamestnávateľ so študentom učebnú zmluvu.
 • Súčasťou učebnej zmluvy má byť i záruka finančného a hmotného zabezpečenia, ktoré bude dostávať počas celého štúdia.
 • Teoretické vyučovanie absolvuje študent na strednej odbornej škole a praktické vyučovanie v plnom rozsahu u zamestnávateľa, s ktorým podľa portálu www.dualnysystem.sk má  šancu dohodnúť si aj ďalšie benefity.
 • Na začiatku školského roka bude slávnostne uvedený do kolektívu  potenciálnych spolupracovníkov. Slávnosť sa uskutoční na pôde zamestnávateľa za prítomnosti vedenia firmy, školy, rodičov a blízkych.
 • Po ukončení školy získa doklady o ukončení štúdia podľa dosiahnutého stupňa vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, absolventský diplom).

Ozaj je dané vzdelávanie tak výhodné?

Zo svojej skúsenosti – ako osobnej, tak i pracovnej, by som rada vyzvala všetkých rodičov, aby nepodľahli kampani, ktorá práve prebieha. Ich deti budú pozývané na rôzne exkurzie, budú im sľubované hory-doly.

Kvalifikovaných zamestnancov je na našom trhu už totiž pomenej. Nezamestnanosť (aspoň tabuľkovo) klesá. I z tohto dôvodu si spoločnosti zmluvou o budúcej zmluve chcú zabezpečiť, aby u nich študenti po ukončení štúdia 3 roky odpracovali. Bližšie info tu:  https://www.ucn.sk/vzdelavanie/dualne-vzdelavanie-si-vyzaduje-zmeny-zhodla-sa-opozicia-s-koaliciou

No každý mladý človek sa presne v tom čase hľadá. Premýšľa, čo so životom, či a kde sa zamestná, alebo či pôjde ďalej študovať. Pracovať hneď po ukončení SOŠ nemusí byť pre neho to najlepšie. Niektorí zamestnávatelia vraj umožňujú študentom doplniť si vzdelanie, no nie je to nárokovateľné. – Ako nič, čo nie je v zmluve.

Preto pri výbere školy pre Vaše deti prihliadajte predovšetkým na schopnosti, možnosti, danosti, nadanie, zdravotný stav, obmedzenia a podobne. Viac o výbere povolania tu:  Ako si vybrať povolanie

Ak môžete, vyvarujte sa rozhodnutia založeného na aktuálnej možnosti zamestnania sa vo Vašom regióne. Lebo tieto o pár rokov už nemusia byť reálne. Stačí ďalšia kríza a všetci zamestnávatelia, ktorí tu majú len pobočku zahraničnej spoločnosti (napríklad v strojárskom priemysle), môžu u nás skončiť a podniky zatvoriť. Sú tu predsa výhradne kvôli lacnej pracovnej sile.

Ale človek, ktorý vyštuduje odbor, na ktorý má schopnosti, nadanie, nadšenie  a ktorý ho baví, sa uplatní kedykoľvek. A kdekoľvek…

Zdroje:

www.zivoty.eu

www.dualnysystem.sk/

Obrázky:

www.pixabay.com

About Yvona Horňáková

Som špeciálny pedagóg so zameraním na poradenstvo. Dlhoročne som pracovala v štátnom centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, neskôr súkromne. Predtým som však bola zamestnaná i v sociálnych službách ako terapeut v zariadení pre seniorov, a tiež v štátnej správe na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Na Facebooku mám stránku dyslexia.sk, kde sa snažím priblížiť problémy detí a spôsoby ich riešenia širokej verejnosti.

View all posts by Yvona Horňáková →

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.