Duálne vzdelávanie

duálne vzdelávanie
Spread the love

Duálne vzdelávanie upravuje Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave č. 61/2015 Z. z., platný od 1.9.2015. Ide o prípravu a vzdelávanie potrebné pre výkon určitého povolania.

Čo je duálne vzdelávanie?

Duálne vzdelávanie je podľa portálu www.dualnysystem.sk: „Moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí, ako premeniť teoretické vedomosti na praktické priamo na pôde zamestnávateľa.“

Celá praktická príprava sa uskutočňuje na pracovisku praktického vyučovania u potenciálneho budúceho zamestnávateľa. Teoretické vzdelávanie zostáva súčasťou výučby na škole.

Každý žiak pred vstupom na SOŠ uzavrie učebnú zmluvu so zamestnávateľom, u ktorého bude získavať odborné zručnosti. Súčasťou učebnej zmluvy sú aj podmienky vyplácania podnikového štipendia a ostatného finančného a hmotného zabezpečenia žiaka počas štúdia.

Výhody duálneho vzdelávania

Pravidelné mesačné finančné príspevky vo forme podnikového štipendia sú napríklad v 1. ročníku 40 €/mes., v 2. ročníku 60 €/mes. a pod., ďalej pomoc pri hmotnom zabezpečení žiaka – napr. cestovné náhrady, stravovanie, príspevok na ubytovanie a podobne.

Okrem pravidelného podnikového štipendia môže dostávať žiak od zamestnávateľa za svoju prácu adekvátnu odmenu a ďalšie benefity – tieto však nie sú nikde zaručené.

Zoznam učebných a študijných odborov, ktoré sú zaradené v duálnom vzdelávaní nájdete tu:   http://www.dualnysystem.sk/TlacovaSprava.aspx?ArticleId=113

Čo robiť, ak chceme dať dieťa študovať v systéme duálneho vzdelávania?
 • Vybrať povolanie a odbor, ktorý chce náš potomok študovať.
 • Zistiť, ktorí zamestnávatelia vykonávajú činnosť v tomto odbore a ktorí ponúkajú možnosť uzavrieť učebnú zmluvu v rámci duálneho vzdelávania.
 • Kontaktovať zamestnávateľa a informovať sa o termíne a podmienkach výberového konania.
 • Po úspešnom absolvovaní výberového konania dostane dieťa od zamestnávateľa potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, ktoré sa priloží k prihláške na štúdium na príslušnú SOŠ, s ktorou má zamestnávateľ uzavretú zmluvu o duálnom vzdelávaní.
Kde sa môžeme na duálne vzdelávanie informovať?
 • Ak nemáte prehľad o činnosti zamestnávateľov, oslovte stredné odborné školy, ktoré sú zapojené do duálneho vzdelávania.
 • Informujte sa u riaditeľa strednej odbornej školy, ktorý zamestnávateľ ponúka výučbu zvoleného odboru v rámci duálneho vzdelávania.
Ako sa postupuje pri prijatí na SOŠ?
 • Ak žiak úspešne zvládne prijímacie konanie na danú strednú odbornú školu, škola pri prijímaní nových žiakov zohľadňuje zmluvu o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľom a príjme na štúdium žiaka s učebnou zmluvou.
 • Pred začatím štúdia uzavrie zamestnávateľ so študentom učebnú zmluvu.
 • Súčasťou učebnej zmluvy má byť i záruka finančného a hmotného zabezpečenia, ktoré bude dostávať počas celého štúdia.
 • Teoretické vyučovanie absolvuje študent na strednej odbornej škole a praktické vyučovanie v plnom rozsahu u zamestnávateľa, s ktorým podľa portálu www.dualnysystem.sk má  šancu dohodnúť si aj ďalšie benefity.
 • Na začiatku školského roka bude slávnostne uvedený do kolektívu  potenciálnych spolupracovníkov. Slávnosť sa uskutoční na pôde zamestnávateľa za prítomnosti vedenia firmy, školy, rodičov a blízkych.
 • Po ukončení školy získa doklady o ukončení štúdia podľa dosiahnutého stupňa vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, absolventský diplom).

Zdroj: www.dualnysystem.sk

Obrázok: www.pixabay.com

 

About Yvona Horňáková

Som špeciálny pedagóg so zameraním na poradenstvo. Dlhoročne som pracovala v štátnom centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, neskôr súkromne. Predtým som však bola zamestnaná i v sociálnych službách ako terapeut v zariadení pre seniorov, a tiež v štátnej správe na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Na Facebooku mám stránku dyslexia.sk, kde sa snažím priblížiť problémy detí a spôsoby ich riešenia širokej verejnosti.

View all posts by Yvona Horňáková →

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.