Kvalita života seniorov

kvalita života seniorov
Spread the love

Máte staršieho rodiča, babičku či deduška a neviete, čo by bolo pre neho najlepšie? Existujú nástroje, ako sa kvalita života dá objektívne zmerať. Kvalita života (Quality of Live QoL) je totiž pri hodnotení prežívania seniora jedným z najdôležitejších kritérií.

Čo je kvalita života?

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie WHO je kvalita života to, ako človek vníma svoje postavenie v živote v kontexte kultúry, v ktorej žije a vo vzťahu k svojim cieľom a očakávaniam (Dragomerická, Prajsová, 2009, s.9)

Ide teda o veľmi rozsiahlu problematiku, ovplyvnenú najmä fyzickým a psychickým zdravím, kvalitou sociálnych vzťahov a celkovo prostredím, v ktorom žije.

Riešime sociálnu situáciu nášho blízkeho seniora

Ak máme staršieho príbuzného, ktorý žije sám, časom riešime veľmi závažné otázky: „Postará sa ešte o seba? Je šťastný? Nehrozí mu nebezpečenstvo? Mal by mať aspoň nejakú opatrovateľku? Či by mu bolo lepšie v domove pre seniorov?“… Je toho veľmi veľa. Sám nás často požiada o pomoc pri rozhodovaní.

Naše vnímanie kvality života staršieho príbuzného môže byť skreslené

Mali by sme však vedieť, že naše vnímanie kvality života z pozície potomka môže byť často veľmi skreslené. Sú však vyvinuté rôzne testovacie škály, ktoré zohľadňujú všetky možné oblasti života.

Existujú rôzne publikácie, kde sú tieto škály popísané, s konkrétnymi otázkami i s presným vyhodnotením. Napríklad v učebnici „Fyzioterapia v geriatrii“, autoriek Kamila Kociová a Zuzana Peregrinová, ktorú vydalo Vydavateľstvo Osveta v roku 2003, sú v plnom znení i s vyhodnotením viaceré škály posudzujúce rôzne oblasti života, z ktorých niektoré si uvedieme:

Bartherov index ADL (ADL – activity of daily living)

Barthelov index DAL sa používa najmä na hodnotenie pohyblivosti. Tento index napríklad hodnotí mobilitu; chôdzu po schodoch; presuny; jedenie; problémy s vylučovaním; osobnú hygienu; jedenie; obliekanie; kúpanie a podobne. Vyhodnotenie je od úplnej sebestačnosti, cez mierny a stredný stupeň závislosti až po ťažký stupeň závislosti. Používa sa viac pri hospitalizovaných pacientoch.

Lawtonov-Brodyho test IADL

Tento test inštrumentálnych aktivít denného života (IADL) sa používa najmä v našom prípade – pri senioroch žijúcich samostatne. Hodnotiace okruhy IADL sú: používanie telefónu; nákupy; príprava jedla; údržba domácnosti; pranie; transport; užívanie liekov a zaobchádzanie s peniazmi.

Okruhy ADL (aktivity denného života) sú: Toaleta; príjem potravy; obliekanie; úprava zovňajška; pohyblivosť; kúpanie. Hodnotí sa napríklad ešte i to, kedy bol náš senior na poslednej návštevy u obvodného lekára. Vyhodnotením je buď mierna, stredná alebo úplná (ťažká) závislosť. Na túto problematiku existuje veľa testov a škál, uviedli sme si pre ilustráciu len také jednoduchšie.

Folsteinov test kognitívnych funkcií ( Mini-Mental-State-Examination – MMSE)

Tento kognitívny test slúži na hodnotenie základných príznakov demencie. Obsahuje 19 položiek s maximálnym skóre 30 bodov a hraničným skóre 24 bodov. Hodnotí: orientáciu; chápanie reality; schopnosť reprodukovať; počítanie a grafomotorické funkcie. Uvedieme si niektoré položky testu:

Ktorý deň v týždni je?; Aký je dnešný dátum?; V ktorom meste sme?; Zopakujte slová citrón, kľúč, lopta.;  Odpočítavajte od 7 do 100. Urobte tak 5-krát.; Zopakujte frázu: „Žiadne ale, ak a keby“.; Napíšte ľubovoľnú vetu.; a podobne.

Posúdenie kvality života seniorov

kvalita života seniorov

Ukázali sme si rôzne testy na posúdenie zdravia, pohyblivosti či kognitívnych funkcií.  No kvalita života obsahuje i iné atribúty. Medzi najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce kvalitu života seniorov okrem zdravia patrí najmä osamelosť a izolácia; ekonomické podmienky; aktivita; sebestačnosť pri vykonávaní bežných denných potrieb; pocit pohody; podporu, ktorú mu poskytuje rodina alebo okolie; spokojnosť, nálada a podobne.

Teda kvalita života nie je len o zdraví a schopnosti postarať sa o seba, ako ju často hodnotíme z nášho pohľadu. Napr. Bluden (In: Dragomirecká, E., Škoda, C., 1997,s.104) vymedzuje QOL v rámci štyroch oblastí spokojnosti:

•        fyzická pohoda

•        materiálna pohoda

•        kognitívna pohoda (pocit spokojnosti)

•        sociálna pohoda (pocit spolupatričnosti k spoločnosti).

Umiestniť svojho blízkeho príbuzného do domova pre seniorov?

Ako vidíme, nemenej dôležitý je i pocit spokojnosti, spolupatričnosti, dobrej nálady, možnosti vykonávať nejakú aktivitu, no tiež podpora rodiny a okolia.

Keďže som pracovala ako terapeut v jednom domove pre seniorov môžem potvrdiť, že tieto posledné menované sú pre seniorov často dôležitejšie ako všetko ostatné. Ak by si mali opäť vybrať, veľká skupina (dalo by sa povedať drvivá väčšina, no nemám urobený kvalitný prieskum, teda s určitosťou nemôžem), by sa rozhodla inak.

Nehovorím teraz o ľuďoch bezvládnych či v pokročilom štádiu demencie. Pre týchto ľudí je odborná starostlivosť v zariadení pre seniorov často jedinou možnosťou. Kolektív zdravotníckeho, sociálneho a odborného personálu uvedených zariadení má viac vedomostí a zručností pri práci so seniormi pri podobných diagnózach, ako my.

Myslím tým starších ľudí, ktorí by sa s aspoň čiastočnou pomocou blízkych či kamarátov a susedov mohli doteraz voľne pohybovať po svojom domčeku, chodiť do záhradky a tešiť sa z detí, vnúčat a pravnúčat. Teda ak môžem svoj osobný názor,  pokiaľ sa dá, nechajte svojho rodiča či prarodiča v svojom prostredí a skúste nájsť spôsob, ako sa o neho postarať.

Pokúsme sa zabezpečiť mu pomoc v domácom prostredí

Solventenjší môžu zabezpečiť opatrovateľov, lebo u nás sa bohužiaľ z opatrovateľského príspevku pri opatrovaní blízkeho príbuzného vyžiť nedá. No dá sa i pomocou striedavej starostlivosti vykryť pomoc o nášho seniora. Rodina sa dohodne na pravidelných návštevách a spolu so susedmi a známymi sa mu často dajú zabezpečiť základné potreby.

Prečo radšej doma? Pretože týmto ľuďom je v domovoch pre seniorov často veľmi ťažko. Nové prostredie, neznámi ľudia, spôsoby, na ktoré nie sú zvyknutí… Režim, nesloboda, či už subjektívna alebo objektívna. Nemajú sa komu vyplakať ani posťažovať, lebo rodina sa väčšinou domnieva, že keď je o babičku či deduška postarané, nemusia tak často chodiť. Kvalita života týchto dôchodcov ponímaná v komplexnom meradle  je potom nezriedka na veľmi nízkej úrovni. Nedá sa porovnať s kvalitou života seniorov napríklad v Rakúsku, kde štát platí dostatočné príspevky na opatrovanie, z ktorých si rodina môže dovoliť zaplatiť opatrovateľka na 24-hodinovú starostlivosť.  No táto téma je skôr na zamyslenie pre našich zákonodarcov.

My ak môžeme, zamyslime sa. A ak sa dá, skúsme všetko, než pristúpime k presunu do zariadenia. Zabezpečme svojmu rodičovi či prarodičovi dôstojný a naplnený život i v starobe. Raz sa nám to možno vráti…

Zdroje:

Dragomirecká, E.: Kvalita života jako hodnotící kritérium léčby u vybraných duševních onemocnění. Závěrečná zpráva. Grant IGA MZ ČR č. IZ/4012-3, Praha, 2000

Dragomerická E., Prajsová J.: WHOQOL-OLD, Psychiatrické centrum Praha, 2009, ISBN 978-80-87142-05-9

Dragomirecká, E., Škoda, C. Kvalita života. Vymezení, definice a historický vývoj pojmu v sociální psychiatrii. ČS Psychiatrie., 93, 1997, č. 2.

Dragomirecká, E., Škoda, C. Měření kvality života v sociální psychiatrii. ČS Psychiatrie., 93, 1997, č. 8,

Kociová K., Peregrinová Z.: Fyzioterapia v geriatrii. Vydavateľstvo Osveta spol. s r. o. Martin, 2003.

Vaďurová H., Mühlpachr P.: Kvalita života. Teoretická a metodologická východiska.

Obrázky: www.pixabay.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.