Vzdelávanie, hodnotenie a klasifikácia žiakov s vývinovými poruchami učenia

vzdelávanie a hodnotenie integrovaných žiakov
Spread the love

Opäť ma inšpirovali členovia skupiny dyslexia.sk. Školská integrácia je stále veľmi neprehľadná. Vzdelávanie, hodnotenie a klasifikácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je upravené v mnohých dokumentoch, a je to teda dosť komplikovaná téma. Zameriame sa teraz na hodnotenie začlenených (integrovaných) žiakov s vývinovými poruchami učenia. Vyberieme najmä tie odseky príslušných pokynov, ktoré sa viažu k VPU. Odporúča sa dodržiavať najmä:

Školský zákon

Ustanovenie § 55 Hodnotenie a klasifikácia prospechu a správania žiakov a opatrenia vo výchove v základných školách a stredných školách, ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde je uvedené:

„Pri hodnotení a klasifikácii žiaka s vývinovými poruchami alebo žiaka so zdravotným postihnutím sa zohľadňuje jeho porucha alebo postihnutie.“

 

Metodický pokyn č. 22/2011

Ďalej je potrebné dodržiavať zásady podľa prílohy  č. 2 metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy:

„Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole“

1.         Pri určení metód a foriem hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením sa učiteľ riadi odporúčaniami poradenského zariadenia rezortu školstva.

2.         Pri hodnotení učebných výsledkov učiteľ  rešpektuje psychický a fyzický zdravotný stav  žiaka, druh a stupeň zdravotného znevýhodnenia, ak má vplyv na úroveň a  výsledky práce žiaka v príslušnom predmete.

3.         Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada aj na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť,  individuálne schopnosti, záujmy a na predpoklady jeho ďalšieho vzdelávania po ukončení povinnej školskej dochádzky. Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka kladie dôraz na jeho individuálne schopnosti, ktoré sú základom jeho pracovnej a sociálnej integrácie.

4.         U žiaka so zdravotným znevýhodnením, ktorý má výrazné rozdiely vo výkonoch v ústnej a písomnej skúške, sa pri skúšaní uprednostňuje forma, ktorá je pre neho výhodnejšia, a ktorá predstavuje východisko pre  hodnotenie jeho učebných výsledkov.

5.         Žiakovi s narušenými komunikačnými schopnosťami (chybami a poruchami reči a vývinovými poruchami učenia), žiakovi so sluchovým postihnutím a žiakovi s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami zabezpečí učiteľ pri ústnej odpovedi také podmienky, aby neutrpel psychickú ujmu. Učiteľ v konkrétnych prípadoch zváži, či  uprednostní písomnú, praktickú alebo ústnu formu  odpovede.

10.       Úroveň čítania sa hodnotí individuálne, s ohľadom na druh a stupeň zdravotného znevýhodnenia žiaka.

11.       Žiak s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia) môže písať diktát, alebo byť skúšaný písomnou formou len za podmienky,  že bol vopred pripravený špeciálnymi metodickými postupmi na vyučovaní. Diktát žiaka s vývinovými  poruchami učenia učiteľ nehodnotí známkami, ale slovne,  vyčísli počet chýb a pri hodnotení spolupracuje so žiakom.

12.       Ak žiak so sluchovým postihnutím píše diktát, nehodnotí sa známkou, ale slovne a pri hodnotení učiteľ spolupracuje so žiakom.

13.       Grafický prejav  žiaka s takým zdravotným znevýhodnením, ktoré má vplyv na jeho úroveň (napr. písanie, výtvarný prejav), sa priebežne ani súhrnne nehodnotí známkou.

21.       Žiak so zdravotným znevýhodnením, ktorý plní ciele učebných osnov v predmetoch cudzí jazyk, telesná výchova, výtvarná výchova,  hudobná výchova a pracovné vyučovanie v rozsahu primeranom svojim predpokladom, sa jeho učebné výsledky hodnotia s ohľadom na druh a stupeň zdravotného znevýhodnenia.

22.       Žiak, ktorý vzhľadom na druh a stupeň svojho znevýhodnenia nemôže v celku plniť učebné osnovy základnej školy v niektorých alebo všetkých predmetoch a postupuje podľa individuálneho vzdelávacieho programu, jeho učebné výsledky sa priebežne aj súhrnne na vysvedčení hodnotia podľa individuálnych kritérií. Na vysvedčení v doložke, alebo  v rámci súhrnného slovného hodnotenia triedny učiteľ uvedie, v ktorých predmetoch žiak postupoval podľa individuálneho učebného programu.

 

Pedagogicko-organizačné pokyny

Každý školský rok sa niektoré zásady hodnotenia upravujú i v dokumente: Pedagogicko-organizačné pokyny. Pre aktuálny školský rok 2017/2018 tam je napríklad uvedené:

V bode 1.5.13  Deti a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

9. Dodržiavať ustanovenia Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky má prednosť pred zákonmi a SR jeho prijatím uznala právo osôb so zdravotným postihnutím na vzdelanie bez diskriminácie a na základe rovnosti príležitostí v začleňujúcom vzdelávacom systéme na všetkých úrovniach a ich celoživotné vzdelávanie.

Podľa čl. 24 ods. 2 písm. a) Dohovoru sú zmluvné strany povinné zabezpečiť, aby osoby so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho zdravotného postihnutia vylúčené zo všeobecného systému vzdelávania a aby deti so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho zdravotného postihnutia vylúčené z bezplatného  a povinného základného vzdelávania a stredoškolského vzdelávania a aby podľa čl. 24 ods. 2 písm. b) Dohovoru mali na rovnakom základe s ostatnými prístup k inkluzívnemu, kvalitnému a bezplatnému základnému a stredoškolskému vzdelaniu v spoločenstve, v ktorom žijú. Zabezpečiť podľa článku 30 ods.5, písm. d) Dohovoru aby deti so zdravotným postihnutím mali rovnaký prístup ako ostatné deti k účasti na hrách, rekreačných, záujmových a športových aktivitách vrátane účasti na uvedených činnostiach v školách.

10. Deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením umožniť vo vyučovacom procese ale aj v mimovyučovacom čase používanie kompenzačných a iných pomôcok a poskytovať im primerané úpravy v súlade s ich individuálnymi potrebami.

11. Rediagnostické vyšetrenie dieťaťa a žiaka so zdravotným znevýhodnením vykonať vždy, ak je odôvodnený predpoklad, že sa zmenil charakter jeho ŠVVP a je potrebné vykonať úpravy smerujúce k optimalizácii jeho vzdelávania. Frekvenciu rediagnostických vyšetrení neurčuje žiadny všeobecne záväzný právny predpis; o rediagnostiku môže požiadať aj zákonný zástupca.

12. Pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným znevýhodnením dodržiavať ustanovenie § 55 ods. 4 školského zákona a príslušné pokyny na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov. Vychádzať aj z odporúčaní poradenského zariadenia a vzdelávacieho programu pre žiaka so zdravotným znevýhodnením.

13. V záujme skvalitnenia podmienok výchovy a vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí nedokážu prekonať bariéry plynúce z ich zdravotného znevýhodnenia, sa odporúča v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi zabezpečiť asistenta učiteľa a bezbariérové prostredie vrátane vstupu do budovy školy. Školám, ktoré vzdelávajú deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením sa odporúča vytvárať pracovné miesta príslušných odborných zamestnancov.

14. Pri vypracúvaní individuálneho vzdelávacieho programu (ďalej len „IVP“) dieťaťa alebo žiaka so zdravotným znevýhodnením, ak je na základe odporúčania poradenského zariadenia jeho vypracovanie potrebné, vždy spolupracovať s poradenským zariadením, ktoré má dieťa alebo žiaka vo svojej odbornej starostlivosti.

15. Povolenie vzdelávania podľa § 26 ods. 2 školského zákona, t. j. podľa individuálneho učebného plánu, možno uplatniť u žiaka s nadaním, ale aj zo závažných dôvodov. Okrem tehotenstva a materstva je takým dôvodom aj vzdelávanie žiaka so zdravotným znevýhodnením, ktorého stav si vyžaduje striedanie dennej dochádzky do školy s individuálnou prípravou. Napríklad žiaka s Aspergerovým syndrómom alebo žiaka s vývinovou poruchou aktivity spojenou s hyperaktivitou nie je vhodné v niektorých predmetoch alebo v určitom období vzdelávať v škole, pričom nie je nevyhnutné oslobodiť od povinnosti dochádzať do školy na základe § 24 ods. 2 písm. a) školského zákona.

16. V súlade so zásadami psychohygieny a s právami detí venovať pozornosť podmienkam a organizácii predprimárneho vzdelávania detí so ŠVVP. Jednoznačné pravidlá predprimárneho vzdelávania zadefinovať v ŠkVP a v školskom poriadku s poukázaním na možnosť navrhnúť iný spôsob ich vzdelávania na základe návrhu riaditeľa materskej školy po písomnom súhlase zriaďovateľa materskej školy a písomnom súhlase príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zákonnému zástupcovi s upozornením na možnosť rozhodnúť o ďalšom vzdelávaní dieťaťa so ŠVVP súdom, ak zákonný zástupca nesúhlasí s navrhovanou formou vzdelávania.

V bode 2.4. Školská integrácia

1. Riaditelia škôl v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečia personálne, priestorové a materiálno-technické podmienky na vzdelávanie detí a žiakov v školskej integrácii v maximálnej miere, v závislosti na dostupných možnostiach. Ak škola vzdeláva deti a žiakov v školskej integrácii, je nevyhnutné personálne zabezpečenie poskytovania odborných činností školským špeciálnym pedagógom a školským psychológom.

8. Ak sa v priebehu školského roka prejaví, že výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka so zdravotným znevýhodnením vzdelávaného v školskej integrácii, ktorého IVP zahŕňa aj úpravu obsahu vzdelávania niektorého vyučovacieho predmetu, nie sú uspokojivé a žiak nespĺňa potrebné kritériá na jeho súhrnné hodnotenie lepším klasifikačným stupňom ako nedostatočný, je potrebné prehodnotiť a upraviť obsah, resp. formu jeho vzdelávania v súčinnosti so špeciálnym pedagógom a psychológom.

Takýto žiak nemá opakovať ročník z tých vyučovacích predmetov, v ktorých majú na jeho neúspešnosť vplyv dôsledky jeho diagnózy.

Ak sa na prospechu žiaka okrem jeho zdravotného znevýhodnenia podieľa významnou mierou viac faktorov, k hodnoteniu a klasifikácii stupňom nedostatočný je možné pristúpiť, avšak len po odbornom posúdení a odporučení tohto postupu odbornými zamestnancami školy alebo poradenského zariadenia na základe komplexného hodnotenia žiaka učiteľom, ktorý daný predmet vyučuje. Komplexné hodnotenie musí obsahovať využité možnosti a spôsoby preverovania vedomostí žiaka v súlade s IVP a dôvody zlyhávania v danom predmete.

 

Vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami učenia

V bode 7:  Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami učenia

tohto Vzdelávacieho programu pre žiakov s vývinovými poruchami učenia pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie, 2016-14674/20281:15-10F0 s platnosťou od 1. 9. 2016, je o.i. uvedené:

·          Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka s VPU učiteľ rešpektuje jeho psychický a fyzický zdravotný stav, druh a závažnosť poruchy, ktorá má vplyv na úroveň a výsledky práce žiaka v príslušnom predmete.

·          Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada aj na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti, záujmy a na predpoklady jeho ďalšieho vzdelávania po ukončení povinnej školskej dochádzky.

·          Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka kladie dôraz na jeho individuálne schopnosti, ktoré sú základom jeho pracovnej a sociálnej integrácie.

·          Pri hodnotení žiaka s VPU učiteľ taktne posudzuje úroveň jeho vedomostí nielen v porovnaní s rovesníkmi, ale najmä v porovnaní s uplynulým obdobím vzhľadom na predchádzajúce výkony samotného žiaka.

– Riaditeľ školy zabezpečí, aby v záujme žiaka boli rešpektované odporúčania uvedené v správach z odborných vyšetrení k školskej integrácii k postupom pri vzdelávaní a k postupom pri hodnotení a klasifikácií žiaka.

–  O spôsobe a možnostiach hodnotenia a klasifikácie triedny alebo vyučujúci učiteľ informuje zákonného zástupcu žiaka s VPU po konzultácii so špeciálnym pedagógom a školským logopédom.

–  Pri hodnotení a klasifikácii žiaka je nevyhnutné postupovať podľa odporúčaní špeciálneho pedagóga, psychológa a školského logopéda.

–  Pri vzdelávaní žiaka s VPU je nevyhnutná úzka spolupráca školy a rodiny, vytvorenie atmosféry spoločnej zodpovednosti a ujasnenia cieľov i postupov vedúcich k ich dosiahnutiu.

V bode 8.: Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie

Pri organizácii podmienok v jednotlivých formách vzdelávania žiakov s VPU je potrebné postupovať individuálne podľa výsledkov špeciálnopedagogickej a logopedickej diagnostiky, v spolupráci so zákonnými zástupcami, školským logopédom alebo školským špeciálnym pedagógom a príslušným školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie.

V bode 9. : Povinné personálne zabezpečenie výchovy a vzdelávania

Okrem povinného personálneho zabezpečenia platného podľa štátneho vzdelávacieho programu je potrebné, aby v škole, v ktorej sú vzdelávaní žiaci s VPU pôsobil školský logopéd, školský špeciálny pedagóg a asistent učiteľa.

V bode 10.:  Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovy a vzdelávania

Okrem priestorového a materiálno-technického vybavenia školy uvedeného v štátnom vzdelávacom programe je potrebné vytvárať:

– učebne pre rozvoj poznávacích procesov a rozvoj psychomotorických, zmyslových, rytmicko-pohybových schopností,

– učebne (triedy) vybavené viacúčelovým nastaviteľným nábytkom, s priestorom pre relaxáciu a nenáročnú pohybovú aktivitu počas vyučovania,

– učebne pre jednotlivé vzdelávacie oblasti (predmety) vybavené špeciálnym nábytkom, prístrojmi, nástrojmi, pomôckami, technikou, materiálmi,

– učebne pre informatickú výchovu vybavenú počítačmi s príslušným programovým vybavením a prídavnými zariadeniami,

– priestory pre telovýchovné aktivity s bezpečným povrchom, náradím a náčiním,

– priestory pre prípravné práce učiteľa, priestory pre uloženie pomôcok,

– knižnica pre žiakov a učiteľov,

– priestory pre záujmovú činnosť po vyučovaní (školský klub detí, záujmové krúžky

– a voľnočasové aktivity) vybavené pracovným a odpočinkovým nábytkom, priestormi pre učenie, s pomôckami pre relaxáciu,

– hygienické zabezpečenie (umývadlo priamo v miestnosti).

V bode 11.: Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní sú rovnaké  ako v štátnom vzdelávacom programe pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie.

Okrem toho pri vzdelávaní žiakov s VPU postihnutím je potrebné vytvoriť vhodnú štruktúru práce a odpočinku žiakov a učiteľov počas dňa, vhodný režim vyučovania s ohľadom na vek a narušenie žiakov.

Pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov vo výchove a vzdelávaní v škole i mimo školy, pri organizácia výletov, exkurzií, školy v prírode a výcvikov (plaveckého výcviku, lyžiarskeho a snoubordingového výcviku), ako aj organizácia iných súčastí výchovnovzdelávacej činnosti školy sa riadi platnou legislatívou.

V bode 12.: Zásady a podmienky pre vypracovanie školských vzdelávacích programov

Školský vzdelávací program poskytuje základným školám a triedam pre žiakov s VPU možnosť profilovať sa a vychádzať v ústrety potrebám a záujmom žiakov. Rešpektuje ciele a zámery jednotlivých škôl zavedením ďalších špecifických vyučovacích predmetov.

V prípravnom alebo v prvom ročníku sa odporúča realizovanie tréningu fonematického uvedomovania podľa Eľkonina. Odporúča sa zaradenie špecifického vyučovacieho predmetu komunikačné kompetencie alebo špecifického vyučovacieho predmetu, ktorého obsahom sú grafomotorické zručnosti, manuálne zručnosti, zhotovovanie mnemotechnických a kompenzačných pomôcok. Podľa potreby sa odporúča využiť voliteľné (disponibilné) hodiny v školskom vzdelávacom programe na posilnenie špecifického vyučovacieho predmetu ILI, RŠF, cudzieho jazyka a pod.

Vo vyšších ročníkoch sa odporúča zaradenie vyučovacích predmetov zameraných na rozvíjanie rozprávačských schopností (rozvoj naratív) a praktických cvičení z prírodovedných predmetov.

 

Pokyny z CPPPaP, CŠPP, či iného poradenského zariadenia zaradeného v sieti školských zariadení

Príslušné poradenské zariadenie môže odporúčať konkrétne pokyny pre jednotlivé predmety. Tieto odporúčania sú vhodné pre začlenených žiakov s VPU, konkrétne dyslexia, dysgrafia a dysortografia:

V predmete slovenský jazyk:
 • Tolerovať pomalšie tempo čítania a písania;
 • nezadávať časovo limitované previerky;
 • pri skúšaní uprednostniť formu, ktorá je pre žiaka výhodnejšia, a ktorá predstavuje východisko pre hodnotenie jeho učebných výsledkov;
 • pri overovaní vedomostí písomnou formou uprednostňovať kratšie a jednoduchšie písomné zadanie či otázky (niekedy je lepšie nahradiť ich ústnym oznámením, prečítaním a pod.), overiť si správnosť prečítania a porozumenia. Testové formy bývajú niekedy úplne nevhodné (žiak si musí okrem zadania prečítať i všetky ponúkané odpovede, čo veľakrát znamená podstatne väčšiu záťaž);
 • zapájať žiaka viac na hodine literatúry do práce s textom, do reprodukcie prečítaného textu;
 • prispôsobiť tempo diktovania tempu písania;
 • ak nie je iná možnosť, obmedziť množstvo diktovaného textu;
 • pri slohových prácach nehodnotiť gramatickú stránku, skôr sa zamerať na obsahovú a  dovoliť žiakovi používať tabuľku s gramatickými pravidlami;
 • v hodnotení diktátu by bolo vhodné zohľadniť i ústne overovanie gramatického pravidla a  využívať iné formy hodnotenia ako napr. slovné, bodové, vyčíslenie počtu chýb a pod. – nie známky. Vhodné je i preverovanie gramatických pravidiel formou doplňovačky.
 • pre žiaka je dôležité povzbudenie a ocenenie.
V predmetoch cudzie jazyky:
 • Vyskúšať, či nebude vyhovovať tzv. „sluchová cesta“ – zameranie sa na osvojovanie predovšetkým s využitím sluchu (hlasné predriekávanie, prečítanie, audiozáznamy, používanie diktafónu, špeciálnych ozvučených počítačových programov zameraných na výučbu cudzieho jazyka a pod.);
 • písomnú (i tlačenú) formu jazyka je možné často využiť len ako vedľajšiu, doplnkovú, s podpornou funkciou pre dokresľovanie spojenia vyslovovaného slova s písaným (tlačeným);
 • používať čo najviac názoru, čo najviac konkretizovať – využívať prepojenia slov (slovných spojení, textov) s obrázkami, konkrétnej činnosti, riešením situácií, dramatizáciou a podobne;
 • pri skúšaní uprednostniť formu, ktorá je pre žiaka výhodnejšia, a ktorá predstavuje východisko pre hodnotenie jeho učebných výsledkov;
 • rešpektovať, ak slovo napíše foneticky;
 • vhodné je využívať kompenzačné pomôcky (napr. tabuľky s gramatickými pravidlami);
 • zamerať sa na osvojenie základov cudzieho jazyka pri nadobúdaní slovnej zásoby;
 • v hodnotení diktátu by bolo vhodné zohľadniť i ústne overovanie gramatického pravidla a využívať iné formy hodnotenia ako napr. slovné, bodové, vyčíslenie počtu chýb a pod. – nie známky (vhodné je i využívanie doplňovačiek);
 • pre žiaka je dôležité povzbudenie a ocenenie.
Vo všetkých vzdelávacích predmetoch:
 • V rámci zmiernenia ťažkostí vyplývajúcich z dyslexie, kde žiak má vážne problémy s postrehnutím obsahu čítaného textu, odporúčame zohľadňovať túto skutočnosť pri preverovaní vedomostí;
 • v rámci zmiernenia ťažkostí, vyplývajúcich z dysgrafie, odporúčame nielen v predmete matematika (ale napr. i fyzika, chémia a pod.) venovať zvýšenú pozornosť rozboru chybovosti – odlíšiť chyby zapríčinené nedostatočným zvládaním učiva od chýb vzniknutých chybným opisom, zámenou poradia číslic, chybným zapísaním čísel pod seba pri písomnom sčítaní a odčítaní, zníženou úpravou, chyby zapríčinené ťažkosťami pri prechode na iný algoritmus a podobne;
 • úplne vylúčiť práce v časovom strese – t. j. päťminútovky, rozcvičky – žiak nestihne zadanie prečítať a vypracovať v požadovanom časovom limite;
 • poskytovať viac času  na prečítanie a vypracovanie úloh i na utvrdenie učiva;
 • písomné práce výraznejšie zredukovať;
 • vhodné je umožniť žiakovi pri preverovaní vedomostí používať myšlienkové mapy;
 • využívať názorné a kompenzačné pomôcky;
 • pri dosahovaní slabších výsledkov by žiakovi pomohlo umožnenie opravy známky z iného učiva  v rámci predmetu;
 • uprednostniť pri skúšaní formu, ktorá je pre žiaka výhodnejšia, a ktorá predstavuje východisko pre hodnotenie jeho učebných výsledkov;
 • akceptovať zníženú pravopisnú úroveň písomného prejavu;
 • pri písaní previerok nehodnotiť úpravu, ani pravopis;
 • verbálne vysvetľovanie je vhodné dopĺňať názornými ilustráciami a používať názorné pomôcky;
 • pre žiaka je dôležité povzbudenie a ocenenie.

Záverom by som rada upozornila na fakt, že vzdelávanie, hodnotenie a klasifikáciu žiakov s VPU upravujú i iné záväzné dokumenty. Snažila som sa vytiahnuť tie najdôležitejšie. A keďže sa legislatíva stále mení, je potrebné vždy si preveriť, či dané nariadenie ešte platí.;-)

Zdroje:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20170901

https://www.minedu.sk/data/att/11847.pdf

http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_vyvinovymi_poruchami_ucenia.pdf

Obrázok:

https://pixabay.com

 

 

 

About Yvona Horňáková

Som špeciálny pedagóg so zameraním na poradenstvo. Dlhoročne som pracovala v štátnom centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, neskôr súkromne. Predtým som však bola zamestnaná i v sociálnych službách ako terapeut v zariadení pre seniorov, a tiež v štátnej správe na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Na Facebooku mám stránku dyslexia.sk, kde sa snažím priblížiť problémy detí a spôsoby ich riešenia širokej verejnosti.

View all posts by Yvona Horňáková →

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.