Vzdelávanie žiakov s ADHD

Problémy žiakov s ADHD
Spread the love

Keďže v mojej FB skupine dyslexia.sk  dostávam veľa dotazov na vzdelávanie žiakov s ADHD, dovolila som si stiahnuť pre vás zaujímavú prezentáciu od NÚCEM-u.

Je v nej stručne vysvetlené ako hodnotenie žiakov s ADHD (Metodický pokyn na hodnotenie žiakov so zdravotným znevýhodnením je v prílohe č. 2. https://www.minedu.sk/metodicky-pokyn-c-222011-na-hodnotenie-ziakov-zakladnej-skoly/  ), tak i  VP pre žiakov s ADHD http://www.statpedu.sk/clanky/statny-vzdelavaci-program-vp-pre-deti-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim/vp-pre-ziakov-s-0/  a celková úprava vyučovacieho procesu.

Ako tvoriť IVP žiakom s ADHD?

Otázky bývajú smerované na možnosti vypracovania a úpravy IVP z jednotlivých predmetov. Za mňa by IVP mali byť na všetky predmety, pretože ťažkosti, vyplývajúce z danej poruchy, sa premietajú do všetkých vyučovacích predmetov. Jednotlivé odporúčania by sa na tieto predmety mali aplikovať primerane. V priloženej prezentácií je spomínané napriklad čítanie a matematika.

No všetci vieme, že takmer každé dieťa s ADHD má zároveň i niektorú z vývinových porúch učenia. Dysgrafiu minimálne. A tá sa opäť premieta do všetkých vzdelávacích predmetov. Teda aktuálne zaužívaný systém – IVP z 1-2 predmetov, je podľa môjho názoru nesprávny. Ak má žiak matematiku, nestíha písomky, rysuje príšerne, domáce úlohy nezaznačuje, zabúda pomôcky. Ak má slovenčinu, píše škaredo a minimálne mu unikajú súvislosti pri čítaní (no väčšinou je i dyslektik, čo samozrejme spôsobuje ešte väčšie problémy v SJ).

IVP pre deti s ADHD sa vzťahuje na celý vyučovací proces

No pozrime sa i na geografiu, dejepis, či podobné predmety. Nepremietajú sa vyššie uvedené ťažkosti i do týchto predmetov? Možno sa to javí byť mnohým viac než jasné, no ja však stále počúvam, ako dieťa s ADHD malo návrh na 2 zo správania len preto, že sa neustále hlásilo na geografii a vyrušovalo tým ostatných, či dostalo 5-ku z úpravy písomnej práce na dejepise…

Učitelia týchto predmetov pritom argumentujú faktom, že oni o žiadnych “uľavách” nevedia. A tu je podľa mňa kameň úrazu. IVVP (program) je na celý vyučovací proces. V podstate by to nemuselo byť ukotvené i osobitných plánoch na jednotlivé predmety, ak by sa odporúčania z IVVP dodržiavali vo všetkých predmetoch. No pokiaľ nemá učiteľ priamo v jeho pláne zaznačené čo by mal a čo nie, nevníma to smerodajne. Skôr len ako niečo, čo nemusí akceptovať (nie všetci, samozrejme). Osveta v podobe zaznačenia do IVP na všetkých predmetoch sa javí byť účinnejšia.

Nechcem sa týmto článkom v žiadnom prípade zastávať detí, ktorým sa učiť nechce, sú rozmaznané, na vyučovaní vyrušujú a robia si, čo im práve napadne. No videla som ozaj ADHD deti, ktoré sa pri sebalepšej vôli nedokázali sústrediť, učili sa ako vedeli a postoj učiteľov nechápali. Na jednej strane je extrém v aktuálnej ne/výchove rodičov typu – rob si čo chceš, rozhoduj si o čom chceš, hlavne maj široké lakte, a na druhej ešte stále nedostatočné vnímanie ťažkostí prameniacich z vývinových porúch.  No ja verím, že spoločnosť nájde spôsob, ako obidvom typom detí pomôcť. Pretože daný stav neprospieva a nebude prospievať ani v ďalšom živote nikomu. Nedostatočnê pokrytie škôl a školských zariadení špeciálnymi pedagógmi ani nespomínam. To je osobitná téma, ktorá by si zaslúžila väčší priestor.

Dodatok: V texte sa vyskytuje rovnaká skratka, aká sa používa pre celkový IVP (program).  IVP sa tu myslia (plány)  pre jednotlivé predmety. Používa sa i iná skratka pre program – IVVP, no pre istotu ozrejmujem.;-)

Foto: www.pixabay.com

 

142606_Vzdelávanie_žiakov_s_poruchami_aktivity_a_pozornosti

About Yvona Horňáková

Som špeciálny pedagóg so zameraním na poradenstvo. Dlhoročne som pracovala v štátnom centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, neskôr súkromne. Predtým som však bola zamestnaná i v sociálnych službách ako terapeut v zariadení pre seniorov, a tiež v štátnej správe na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Na Facebooku mám stránku dyslexia.sk, kde sa snažím priblížiť problémy detí a spôsoby ich riešenia širokej verejnosti.

View all posts by Yvona Horňáková →

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.